Input:

80/1950 Sb., Vládní nařízení o zřízení ústředních výzkumných ústavů, platné do 23.12.1952 Archiv

č. 80/1950 Sb., Vládní nařízení o zřízení ústředních výzkumných ústavů, platné do 23.12.1952
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. června 1950
o zřízení ústředních výzkumných ústavů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 odst. 1 a § 14 zákona č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby:
§ 1.
(1)  Zřizují se tyto ústřední výzkumné ústavy (dále jen „ústřední ústavy”):
1.  pro obor věd biologických Ústřední ústav biologický,
2.  pro obor chemie a biochemie Ústřední ústav chemický,
3.  pro obor věd fysikálních Ústřední ústav fysikální,
4.  pro obor geologie a příbuzných věd Ústřední ústav geologický,
5.  pro obor věd matematických Ústřední ústav matematický,
6.  pro obor polarografie Ústřední ústav polarografický,
7.  pro obor věd astronomických Ústřední ústav astronomický.
(2)  Sídlem ústředních ústavů je Praha. Ministr - předseda státního úřadu plánovacího může vyhláškou v příslušném úředním listě zřídit pobočky ústavu mimo sídlo ústavu.
(3)  Ústřední ústavy jsou podřízeny Ústředí vědeckého výzkumu.
§ 2.
Ústředním ústavům přísluší:
1.  provádět v rámci plánu výzkumných prací theoretické a experimentální badatelské práce v oboru, pro který jsou zřízeny, především základní výzkum:
2.  plnit ve svém oboru jiné úkoly, které jim uloží Ústředí vědeckého výzkumu;
3.  školit vědecké pracovníky;
4.  spolupůsobit při sestavování návrhu plánu výzkumných prací;
5.  podporovat Ústředí vědeckého výzkumu při plnění jeho úkolů.
§ 3.
(1)  Ústřední ústavy jsou samostatnými státními ústavy.
(2)  Ústřední ústav spravuje ředitel, kterého zastupuje náměstek. Ředitele a náměstka jmenuje vláda na návrh ministra- předsedy státního úřadu plánovacího, učiněný po slyšení předsedy Ústředí vědeckého výzkumu.
§ 4.
Vedle ředitele a jeho náměstka má ústřední ústav potřebný počet odborných a jiných zaměstnanců pro výkon