Input:

8/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice Garance

č. 8/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2019 byla v Minsku podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 6. ledna 2020.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
Dohoda mezi vládou České republiky
a
vládou Běloruské republiky
o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky
vůči
České republice

Vláda České republiky a vláda Běloruské republiky (dále smluvní strany),
na základě realizovaných dodávek zboží z České a Slovenské Federativní Republiky do Běloruské republiky vletech 1991-1992 s využitím technického clearingu v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci, která byla podepsána v Praze dne 26. dubna 1991, a Dodatku k ní, který byl podepsán v Praze dne 22. dubna 1992, a na základě Platební dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Bělorusko, která byla podepsána v Minsku dne 8. října 1991, vycházejíce ze skutečnosti, že Česká republika je jedním ze dvou nástupců bývalé České a Slovenské Federativní Republiky, se dohodly takto:
  
Článek 1
Smluvní strany potvrzují potřebu úplného vypořádání salda ve vzájemné evidenci obchodně ekonomických vztahů České republiky a Běloruské republiky. Za tímto účelem běloruská strana uznává zadluženost vůči české straně ve výši 1 790 411,12 (jeden milion sedm set devadesát tisíc čtyři sta jedenáct celých dvanáct) USD.
  
Článek 2
V souladu s touto Dohodou budou smluvní strany započítávat předepsané platby nájemného za pronájem budovy, určené pro Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice, na splacení dlužné částky uvedené v článku i této Dohody, až do dosažení celkové výše 1790 411,12 (jeden milion sedm set devadesát tisíc čtyři sta jedenáct celých dvanáct) USD.
  
Článek 3
V zájmu naplnění všech ustanovení této Dohody Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice a Státní úřad Hlavní správa pro obsluhu diplomatického sboru a oficiálních delegací Dipservis do 30 pracovních dnů ode dne podpisu této Dohody vzájemně smluvně upraví pronájem budovy, určené pro Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice.
V případě ukončení nájmu budovy, určené pro Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice, před dosažením celkové částky uvedené v článku 2 této Dohody, projednají smluvní strany další možnosti splacení zbývající části dluhu, a to případně i formou nákupu budovy a/nebo pozemku do vlastnictví České republiky za účelem umístění Velvyslanectví České republiky v Běloruské republice.
  
Článek 5
V zájmu naplnění ustanovení této Dohody instruují obě smluvní strany své zplnomocněné banky (v České republice Československou obchodní banku, v Běloruské republice otevřenou akciovou společnost „?????????????????“), aby nejpozději