Input:

8/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti Garance

č. 8/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 2017 byla v Hanoji podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 12. února 2019.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA
mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
Vláda České republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky (dále jen „smluvní strany“),
znepokojeny nadnárodním šířením trestné činnosti, zejména zvyšujícím se zneužíváním omamných a psychotropních látek a růstem mezinárodního obchodu s nimi,
přesvědčeny, že spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti nebo při jejich prevenci má zásadní význam,
vědomy si závažnosti nárůstu nelegální migrace a s tím souvisejících bezpečnostních rizik,
vedeny přáním účinně rozvíjet spolupráci na bilaterální úrovni,
na základě vzájemného respektování nezávislosti, svrchovanosti, územní celistvosti, nezasahování do vnitřních záležitostí, rovnosti a oboustranné výhodnosti,
v souladu s mezinárodními závazky a právními předpisy svých států,
se dohodly takto:

  
Článek 1
Rozsah spolupráce
(1) Smluvní strany v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky svých států spolupracují při prevenci a odhalování trestných činů a při zjišťování pachatelů s důrazem na boj proti organizovanému zločinu.
(2) Spolupráce podle odstavce 1 tohoto článku se uskutečňuje zejména v boji proti:
a) trestné činnosti směřující proti životu a zdraví,
b) terorizmu a jeho financování,
c) obchodování s lidmi, kuplířství, nezákonnému obchodování s lidskými orgány a tkáněmi,
d) sexuálnímu zneužívání dětí a dětské pornografii,
e) projevům extremismu, rasové nesnášenlivosti a xenofobie,
f) nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami podle Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988),
g) nezákonné výrobě, opatřování, držení, dovozu, vývozu, průvozu a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickým, biologickým, radioaktivním a jaderným materiálem, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenským materiálem, jakož i s jinými vysoce nebezpečnými látkami, včetně nebezpečných odpadů,
h) výrobě, držení, přepravě a uvádění do oběhu padělaných peněz, jiných platebních prostředků, cenných papírů, úředních dokladů, zejména cestovních dokladů, jejich distribuci a používání,
i) nezákonným finančním operacím, legalizaci výnosů z trestné činnosti,
j) korupci a závažné hospodářské trestné činnosti,
k) trestné činnosti, jejímž předmětem jsou díla kulturní a