Input:

8/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království Garance

č. 8/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 2017 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. 1 dne 1. října 2017.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Dohoda o hospodářské spolupráci
mezi
vládou České republiky
a
vládou Jordánského hášimovského království

  
Preambule

Vláda České republiky a vláda Jordánského hášimovského království (dále uváděné společně jako „Strany“ a samostatně jako „Strana“):
přejíce si dále posílit a rozvíjet hospodářskou a průmyslovou spolupráci na základě reciprocity a vzájemného prospěchu;
majíce na zřeteli závazky vyplývající z členství České republiky v Evropské unii;
se dohodly takto:
  
Článek 1
Cíle

Strany budou podporovat a rozvíjet hospodářskou spoluprácí mezi svými Státy v souladu se zákony a předpisy platnými v obou státech. Tato spolupráce bude pokrývat hospodářské aktivity v oblastech oboustranného zájmu.
  
Článek 2
Oblasti spolupráce

Strany souhlasí s podporováním a usnadňováním spolupráce zejména v následujících oblastech:
- energetika, včetně obnovitelných zdrojů;
- doprava a uskladňování ropy a zemního plynu;
- dopravní infrastruktura;
- strojírenství;
- vodohospodářství;
- informační a telekomunikační technologie;
- obranný průmysl;
- další průmyslové oblasti jako například zemědělské strojírenství, stavebnictví a stavební stroje;
- výzkum a vývoj;
- bilaterální podpora obchodu;
- spolupráce mezi sdruženími malých a středních podniků a podnikatelskými asociacemi;
- a v dalších oblastech, na nichž se Strany vzájemně dohodnou.

  
Článek 3
Společná komise
1. Za účelem provádění této dohody bude zřízena Společná komise (dáte uváděna jako „Komise“). Povinnosti Komise budou zahrnovat zejména následující:
a) identifikaci odpovídajících opatření a možností podpory dvoustranné hospodářské spolupráce;
b) konzultace záležitostí ve vztahu k hospodářským a investičním aktivitám v obou státech. Tyto konzultace mohou zahrnovat zejména:
 poskytování informací o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jejich změnách;
 identifikování projektů a sektorů potenciálního zájmu o vzájemnou spoluprácí; a
 informování příslušných podnikatelských kruhů o investičních příležitostech v druhém státu;
c) konzultace jakýchkoliv otázek, které by mohly vyvstat při rozvoji hospodářských vztahů mezi oběma Stranami;
d) podporu hospodářské a průmyslové spolupráce mezí malými a středními* podniky;
e) zlepšování odpovídajících podmínek pro účast podniků zobou států na mezinárodních veletrzích, výstavách a podnikatelských misích konaných v obou státech;
f) zkoumání možností spolupráce na třetích trzích.

Komise bude předkládat Stranám zprávy a doporučení týkající se výše uvedených záležitostí na základě vzájemného souhlasu,
2. Komisi spolupředsedají ministři průmyslu a obchodu nebo náměstci ministrů průmyslu a