Input:

R 8/1969 (tr.); Maření výkonu úředního rozhodnutí. Právní moc rozhodnutí. Ukládání trestu Garance

č. 8/1969 Sb. rozh. tr.
Trest zákazu činnosti začíná zásadně právní mocí rozsudku. Doba, po níž odsouzený k tomuto trestu uložený zákaz nerespektuje, neprodlužuje dobu výkonu tohoto trestu. Tuto dobu prodlužuje pouze výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud vedle něl byl uložen zákaz činnosti (§ 49 odst. 3 tr. zák.).
Zákonné podmínky pro podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti podle § 61 odst. 3 tr. zák. nejsou splněny, nerespektoval-li odsouzený během výkonu tohoto trestu vyslovený zákaz. Porušování uloženého zákazu může podle okolností zakládat i trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák.
(Usnesení krajského soudu v Ústí n. Labem z 31. července 1968, 4 To 232/68.)
Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. pro bezdůvodnost stížnost odsouzeného proti usnesení okresního soudu v Teplicích ze 4. července 1968 sp. zn. 5 T 408/66, jímž byla zamítnuta jeho žádost o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti hmotně odpovědného pracovníka v podnicích socialistického sektoru, uloženého na dobu dvou let.
Z odůvodnění:
Napadeným usnesením zamítl okresní soud návrh odsouzeného na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, který byl obžalovanému uložen rozsudkem z 22. června 1966 ve spojení s usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem z 25. srpna 1966. Okresní soud zamítl žádost s odůvodněním, že odsouzený po celou dobu po právní moci rozsudku uložený zákaz nerespektoval a vykonával i nadále práci, spojenou s hmotnou odpovědností v socoalistickém podnikání. Proto podle názoru okresního soudu nebylo dosud započato s výkonem uloženého trestu a nemohla tedy ani uplynout polovina doby, na kterou byl zákaz vysloven.
Proti usnesení podal odsouzený stížnost s poukazem na poučení, které obdržel od ministerstva spravedlnosti v tom smyslu, že po polovině doby uloženého zákazu může žádat o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu.
Krajský soud neshledal stížnost důvodnou. Není správný názor okresního soudu, že výkon trestu zákazu činnosti dosud nenastal a že tedy ani neuplynula polovina stanovené doby zákazu. Podle § 5O tr. zák. záleží trest zákazu činnosti v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce anebo takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení. Podle § 49 odst. 3 tr. zák. se do výkonu zákazu činnosti nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody, je-li trest zákazu

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací