Input:

R 8/1965; Autorské právo. Řízení před soudem Garance

č. 8/1965 Sb. rozh.
K otázce pravomoci soudu při uplatnění nároku na zaplacení autorské odměny.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. října 1964, 5 Cz 85/64.)
Ochranný svaz autorský se domáhal žalobou na žalované tělovýchovné organizaci zaplacení autorských odměn za užití hudebních děl provedených veřejně při sportovních utkáních v ledním hokeji v době od 29. 10. 1962 do 19. 2. 1963, jichž byla žalovaná organizace pořadatelem.
Okresní soud v Karlových Varech usnesením z 19. 6. 1963 odmítl žalobu s tím, že věc bude postoupena krajské státní arbitráži v Plzni.
Krajský soud v Plzni, projednávaje věc ke stížnosti žalobce, rozhodnutí okresního soudu usnesením z 26. 7. 1963 potvrdil. Vycházel stejně jako soud prvního stupně z názoru, že jde o majetkový spor mezi socialistickými organizacemi, který přísluší ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 121/1962 Sb. projednat a rozhodnout hospodářské arbitráži, takže není dána pravomoc soudu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutími obou soudů byl porušen zákon.
Z odůvodnění:
Nárok na zaplacení autorské odměny za veřejné užití hudebního díla je nepochybně občanskoprávní věcí náležející do pravomoci obecných soudů (§ 3 o. s. ř. z r. 1950), pokud zvláštním předpisem nebylo stanoveno jinak. Za platnosti zákona č. 121/1962 Sb. o hospodářské arbitráži jsou podle § 1 písm. a) tohoto zákona orgány hospodářské arbitráže povolány projednávat a rozhodovat zásadně všechny hospodářské spory mezi socialistickými organizacemi, kromě sporů uvedených v § 2 odst. 2, 3 cit. zák. Šlo tedy o to, zda i v projednávané věci jde o spor spadající ve smyslu § 2 odst. 1 tohoto zákona do pravomoci hospodářské arbitráže, jímž podle příkladmého výpočtu v tomto ustanovení uvedeného jsou také majetkové spory mezi socialistickými