Input:

8/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění, platné do 22.10.1996 Archiv

č. 8/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění, platné do 22.10.1996
[zrušeno č. 281/1996 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 17. prosince 1962
o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
Podle usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 6. dubna 1960 byla výměnou nót uzavřena dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací a vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění.
Znění nóty ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky ze dne 26. dubna 1960, jakož i český překlad nóty švýcarského vyslanectví téhož data se vyhlašují současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
I
Nóta ministerstva zahraničních věcí Československé republiky
„Ministerstvo zahraničních věcí projevuje úctu švýcarskému vyslanectví v Praze a má čest mu sdělit:
1. Československá vláda, používajíc zmocnění podle § 11 odst. 1 zákona č. 75/1952 Sbírky ve znění zákona č. 59/1956 Sbírky a podle § 23 zákona číslo 78/1952 Sbírky ve znění zákona číslo 71/1957 Sbírky prohlašuje s výhradou vzájemnosti, že švýcarské letecké podniky jsou osvobozeny v Československu od všech daní ze zisku nebo příjmů plynoucích z provozování mezinárodní letecké dopravy, jakož i od daní z movitého jmění.
2. Osvobození podle odstavce 1 se rovněž vztahuje na švýcarské letecké podniky, které jsou účastníky některého „poolu“, některého společného provozu nebo mezinárodní provozní společnosti.
3. „Provozováním letecké dopravy“ je třeba rozumět leteckou dopravu osob a věcí provozovanou po živnostensku vlastníky, nájemci letadel nebo těmi, kteří mají letadlo v charteru.
4. „Švýcarským podnikem“ je třeba rozumět letecké podniky, jejichž skutečné vedení je ve Švýcarsku a jež jsou provozovány buď fyzickými osobami švýcarské státní příslušnosti, které mají trvalé bydliště ve Švýcarsku a nejsou usazeny v Československu, nebo osobami právnickými - včetně těch, v nichž má Švýcarská konfederace nebo některý z jejich kantonů účast - zřízenými podle zákonů platných ve Švýcarsku, anebo Švýcarskou konfederací.
5. Osvobození podle odstavců 1 a 2 se bude vztahovat na československé daně vyměřované za období po 31. prosinci 1957.
6. Československá vláda si vyhrazuje právo odvolat toto prohlášení vyrozuměním, které zašle švýcarské spolkové