Input:

č. 8/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 8/1961 Sb. rozh. tr.
Pred takým závažným rozhodnutím, ako je premena trestu nápravného opatrenia uloženého za priestupky v nepodmienečný trest odňatia slobody u doteraz netrestaného pracujúceho, je treba uvážiť v prvom rade to, či sa účel trestu môže splniť iba výkonom trestu odňatia slobody.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 20. októbra 1960 - 6 Tz 82/60.)
Výmerom ONV vo Vrábľoch, bol obvinený uznaný vinným priestupkami podľa § 39 a § 56 tr. zák. spr. a zato mu bol uložený trest nápravného opatrenia v trvaní 3 (troch) mesiacov so zrážkou platu 20 % s tým, že nápravné opatrenie sa má vykonať u Štátnych majetkov vo Vrábľoch. Obvinený mal nastúpiť trest nápravného opatrenia 1. októbra 1959 a bol o tom včas vyrozumený.
Ľudový súd vo Vrábľoch vyslovil, že z podnetu okresného prokurátora premenu uloženého trestu nápravného opatrenia v trest odňatia slobody v trvaní 1 a pol mesiaca s tým, že obrana obvineného, že nemohol prácu nastúpiť, nie je pravdivá.
Krajský súd v Nitre sťažnosť obvineného zamietol.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu zrušil rozhodnutia súdov a vrátil vec ľudovému súdu vo Vrábľoch na nové prejednanie.
Z odôvodnenia:
Uznesením krajského súdu a jemu predchádzajúcim uznesením ľudového súdu bol porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 7 , pretože súdy nezaopatrili dostatočné podklady pre rozhodnutie, či obvinený skutočne mohol trest nápravného opatrenia nastúpiť dňom 1. októbra a jeho práceschopnosť dovodili iba z tej skutočnosti, že menovaný predložil súdu potvrdenie dotyčne svojej manželky.
V žiadosti o preskúmanie svojho prípadu, podanej predsedovi Najvyššieho súdu, obvinený uviedol, že sa dobre u verejného zasadania nemohol vyjadriť, lebo je maďarskej národnosti a naviac predložil potvrdenie OÚNZ vo Vrábľoch z 31. augusta 1959, že bol v dobe od 9. septembra 1958 do 23. novembra 1958 práceneschopný s diagnózou Dystorsio art. talocruralis a cholecystitis (podvrtnutie hlezenného kĺbu a zánet žlčníka).
Z preskúmaného spisu nevyplýva, že by obvinený bol aj po tomto dátume