Input:

8/1960 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech, platné do 31.12.1979 Archiv

č. 8/1960 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech, platné do 31.12.1979
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 18. ledna 1960
o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech
Ústřední rada odborů a Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c) a § 9 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (dále jen „zákon o nemocenském pojištění”), podle § 3 odst. 3 písm. c) a § 32 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, a na základě zásad stanovených vládním usnesením ze dne 23. října 1959:
Oddíl první
Výrobní práce studentů v pracovním poměru
§ 1
Pro studenty vysokých škol, kteří při studiu vykonávají v závodě podle učebních plánů a osnov práci ve výrobě (dále jen „výrobní práce”) v pracovním poměru, platí při této výrobní práci obecné předpisy o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců, pokud z dalších ustanovení této vyhlášky nevyplývá odchylná úprava.
§ 2
Čistá denní mzda pro stanovení nemocenského při pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz se pro studenty, konající výrobní práci v závodě v pracovním poměru, vypočítává takto:
1.  Základem pro výpočet je započitatelný výdělek, kterého student dosáhl při výrobní práci v závodě v rozhodném období1) před vznikem pracovní neschopnosti. Od tohoto základu se odečte daň ze mzdy, výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru a dělí počtem dnů, v nichž student konal výrobní práci v závodě v rozhodném období. Zameškal-li student v závodě neomluveně některé pracovní dny od počátku rozhodného období do dne vzniku pracovní neschopnosti, připočtou se tyto dny k počtu dnů, kterým se dělí výdělek.
2.  Vznikla-li pracovní neschopnost již v kalendářním měsíci,v němž student počal konat výrobní práci, nebo nekonal-li student výrobní práci v rozhodném období ani šest pracovních dnů, je základem pro výpočet započitatelný výdělek, kterého by student pravděpodobně dosáhl za jednu průměrnou směnu výrobní práce, a to po odečtení daně ze mzdy, zameškal-li student v závodě neomluveně některé pracovní dny, přihlédne se k tomu při stanovení pravděpodobného výdělku.
3.  Z částky zjištěné podle bodů 1 nebo 2 se určí čistá denní mzda poměrem, ve kterém je celková doba výrobní práce určená učebními plány a osnovami na určité období (např. na školní rok, semestr) k celkové pracovní době připadající podle obecně platných předpisů na toto období2) .
§ 3
Čistá denní mzda pro stanovení nemocenského při karanténě, pro stanovení podpory při ošetřování člena rodiny a pro stanovení peněžité pomoci v mateřství se určuje obdobně podle ustanovení § 2.
§ 4
V prvních třiceti kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti se poskytuje v závodě nemocenské jen za ty pracovní dny, v nichž by student podle učebních plánů a osnov konal výrobní práci v závodě; po této době se nemocenské poskytuje za každý