Input:

8/1959 Sb., Zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 8/1959 Sb., Zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, platné do 31.12.1970
ZÁKON
ze dne 20. února 1959,
kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Díl I
Úvodní ustanovení
§ 1
(1)  Státní rozpočet je základním finančním plánem státu.
(2)  Zdrojem příjmů státního rozpočtu je především socialistická výroba a budovatelské úsilí pracujícího lidu. Prostředky státního rozpočtu slouží k finančnímu zabezpečení hospodářské a kulturní výstavby a k upevňování moci a síly republiky.
(3)  Státní rozpočet vychází z pětiletých plánů rozvoje národního hospodářství. Je spjat s ročními plány rozvoje národního hospodářství a opírá se o finanční plány a rozpočty ministerstev, podniků státního socialistického sektoru a národních výborů.
(4)  K zabezpečení cílů státního rozpočtu se rozvíjí tvůrčí účast lidu, jako jediného hospodáře a společenského vlastníka všeho národního majetku, na řízení hospodářství a správě státu.
Díl II
Všeobecná ustanovení o státním rozpočtu
§ 2
(1)  Celková výše příjmů a výdajů státního rozpočtu se stanoví pro každý rok rozpočtovým zákonem v souladu s úkoly pětiletého plánu.
(2)  Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.
(3)  Státní rozpočet musí být vyrovnaný.
§ 3
Státní rozpočet je jednotný. Skládá se z rozpočtů ministerstev a ostatních ústředních úřadů a orgánů a z rozpočtů národních výborů; součástí státního rozpočtu je rozpočet Slovenska.
§ 4
(1)  V rámci státního rozpočtu se stanoví pro každý rozpočtový rok příjmy a výdaje rozpočtu Slovenska a rozpočtů národních výborů.
(2)  Slovenská národní rada může zvýšit příjmy rozpočtu Slovenska nad stanovenou částku a o tutéž částku zvýšit i výdaje.
(3)  Národní výbor může zvýšit příjmy svého rozpočtu nad stanovenou částku a o tutéž částku zvýšit i výdaje.
§ 5
Zapojení organizací na státní rozpočet
(1)  Hospodářské organizace státního socialistického sektoru jsou zapojeny na státní rozpočet finančními vztahy, určenými v jejich finančních plánech. Tyto vztahy upravují zvláštní předpisy.
(2) Rozpočtové organizace jsou na státní rozpočet zapojeny buď hrubými příjmy a výdaji anebo finančními vztahy (zvláštní rozpočtové organizace).
(3)  Organizacím, které plní důležité veřejné úkoly, mohou být poskytovány příspěvky ze státního rozpočtu za podmínek stanovených ministerstvem financí.
§ 6
Skladba státního rozpočtu
(1)  Skladba státního rozpočtu musí odpovídat organizační struktuře hospodářství a státní správy a musí být jednoduchá, jasná a přehledná.
(2)  Skladbu státního rozpočtu stanoví ministr financí.
§ 7
Sestavování státního rozpočtu
(1)  Vláda stanoví lhůty pro sestavování státního rozpočtu.
(2)  Při sestavování návrhu svého rozpočtu jsou všechny organizace povinny:
a) odkrývat všechny zdroje pro zvýšení příjmů a snížení výdajů a využívat

jich;
b)  zařazovat do rozpočtu výdaje pouze v částkách nutných k účelnému a hospodárnému plnění úkolů.
§ 8
Hospodaření podle státního rozpočtu
(1)  Prostředků