Input:

č. 8/1959 Sb. rozh., Garance

č. 8/1959 Sb. rozh.
Podmínky předběžného opatření podle § 219 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 1958, 21 Co 832/58.)
Lidový soud civilní v Praze nařídil usnesením předběžné opatření zákazem výplaty pojistné částky z pojistky uzavřené při Státní pojišťovně v Praze. Rozhodnutí vydal soudce jediný k návrhu žalobkyně, která se na žalovaném dožadovala zaplacení částky 16.423,36 Kčs z důvodů, že tuto částku vynaložila za žalovaného na výživu dětí. Návrh byl odůvodněn tvrzením, že je tu nebezpečí fc a obava, že odpůrce zužije sám pro sebe zděděnou polovinu hodnoty r pojistky, a že vydobytí nároku žalobou uplatňovaného bude tak ohroženo, ztíženo, ba i znemožněno.
Krajský soud zrušil usnesení soudu první stolice.
Odůvodnění:
Předběžné opatření je podle § 219 o. s. ř. přípustné, je-li obava, že by jinak byl výkon soudního rozhodnutí ohrožen.
Poněvadž zásada materiální pravdy, zdůrazněná zejména v § 1 odst. 2 a § 159 o. s. ř., platí i pro předběžné opatření, lze takové opatření nařídit jen tehdy, jestliže podmínky takového opatření jsou náležitě osvědčeny. To platí jak pokud jde o existenci vymáhaného nároku, jehož