79/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 79/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2017 byla v Tbilisi podepsána Dohoda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Dohoda
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a
Ministerstvem školství a vědy Gruzie
o spolupráci v oblasti školství a vědy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Gruzie (dále je „smluvní strany“),
přejíce si upevnit a rozvíjet přátelské vztahy mezi smluvními stranami na základě spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy,
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů a posílí vzájemné porozumění mezi lidmi obou zemí,
se dohodly takto:

  
Článek 1
Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a dokumenty týkající se národních vzdělávacích systémů, zejména legislativních změn v oblasti základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání, o učebních osnovách a učebních plánech základních, středních a vyšších odborných vzdělávacích institucí a o akreditovaných studijních programech vysokých škol, o systému vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů.
  
Článek 2
Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a dokumenty týkající se otázek řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání, jakož i organizace, řízení a financování vědy a výzkumu v obou zemích.
  
Článek 3
Smluvní strany budou podporovat účast vědců, odborníků z oblasti vzdělávání a studentů na vědeckých konferencích, kongresech a sympoziích pořádaných v České republice a v Gruzii, jakož i rozvoj spolupráce v jednotlivých oblastech výzkumu a vědy.
  
Článek 4
Smluvní strany budou podporovat spolupráci a vznik přímých kontaktů mezi institucemi vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání a dalšími vzdělávacími, vědeckými a výzkumnými institucemi v České republice a v Gruzii v souladu s příslušnými právními předpisy svých států.
  
Článek 5
S ohledem na potřebu posílení vědeckotechnické spolupráce budou smluvní strany podporovat vznik kontaktů a spolupráci obou zemí v oblasti vědy, technologií, vývoje a inovací.
Smluvní strany budou dále podporovat spolupráci v rámci multilaterálních programů a projektů Evropské unie a společnou účast výzkumných organizací České republiky a Gruzie v mezinárodních soutěžích vědeckých a technologických projektů rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace.
  
Článek 6
Za účelem zachování národní identity budou smluvní strany v souladu s příslušnými právními předpisy svých států podporovat výuku mateřského jazyka a činnost krajanské komunity ve státu druhé smluvní strany.
  
Článek 7
Smluvní strany budou podporovat výuku jazyka a literatury země druhé smluvní strany. Za tímto účelem, na žádost přijímající smluvní strany zaslanou písemně diplomatickou cestou, se budou smluvní strany snažit vyslat učitele českého jazyka a literatury a
 
 Nahoru