Input:

79/2007 Sb., Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění účinném k 1.3.2017 Garance

č. 79/2007 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2007
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
114/2008 Sb.
(k 15.4.2008)
mění celkem 49 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
45/2009 Sb.
(k 15.2.2009)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ve znění nař. vlády č. 78/2010 Sb.
83/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
ruší § 18
480/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
vkládá v § 14 odst. 4 a mění přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
480/2009 Sb.
(k 1.1.2012)
nabývá účinnosti bod 11 přílohy č. 2
78/2010 Sb.
(k 1.4.2010)
mění, celkem 15 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
112/2010 Sb.
(k 20.4.2010)
mění § 4 a § 9; nové přechodné ustanovení
369/2010 Sb.
(k 15.12.2010)
mění § 14, § 15 písm. d), § 17 odst. 1; nová přechodná ustanovení
369/2010 Sb.
(k 1.7.2011)
mění v příloze č. 2 bod 2
282/2011 Sb.
(k 1.10.2011)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
61/2012 Sb.
(k 1.3.2012)
mění § 13 odst. 5
263/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění § 13 odst. 5 a přílohu č. 3
448/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, nové přechodné ustanovení
298/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
400/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
29/2014 Sb.
(k 1.3.2014)
mění § 5 odst. 5 písm. a)
308/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
75/2015 Sb.
(k 15.4.2015)
mění § 4 odst. 2 písm. f), § 7 odst. 6, § 9 odst. 6 písm. c) a § 13
113/2015 Sb.
(k 13.5.2015)
mění § 20; nové přechodné ustanovení
63/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 4 odst. 2, § 14 odst. 2 písm. a) a § 15 písm. b); nové přechodné ustanovení
236/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění přílohu č. 3
47/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 5 odst. 5; nové přechodné ustanovení
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 4 odst. 2 písm. c) bod 1; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2c odst. 2 písm. b) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) agroenvironmentální opatření.
§ 2
Agroenvironmentální opatření
Agroenvironmentální opatření zahrnují tato podopatření:
a) podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí, které se člení na tituly
1. ekologické zemědělství,
2. integrovaná produkce,
b) podopatření ošetřování travních porostů, které se člení na tituly
1. louky,
2. mezofilní a vlhkomilné louky,
3. horské a suchomilné louky,
4. trvale podmáčené a rašelinné louky,
5. ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště bahňáků,
6. ptačí lokality na travních porostech - hnízdiště chřástala polního,
7. pastviny,
8. druhově bohaté pastviny,
9. suché stepní trávníky a vřesoviště,
c) podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly
1. zatravňování orné půdy,
2. pěstování meziplodin,
3. biopásy.
§ 3
Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření
(1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), která
a) zemědělsky obhospodařuje a podává žádost o zařazení alespoň na
1. 0,5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů3) (dále jen „evidence půdy“) na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu ekologické zemědělství podle § 2 písm. a) bodu 1 a hospodaření podle zvláštního právního předpisu4) ,
2. 1 ha ovocných sadů evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování ovoce,
3. 0,5 ha vinic evidovaných v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování révy vinné,
4. 0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu integrované produkce podle § 2 písm. a) bodu 2 a pěstování zeleniny,
5. 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 písm. b),
6. 2 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů podle § 2 písm. b) a zemědělská půda se nachází v území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti5) ,
7. 1 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu zatravňování orné půdy podle § 2 písm. c) bodu 1,
8. 5 ha zemědělské půdy evidované v evidenci půdy na žadatele, jde-li o žádost o zařazení do titulu pěstování meziplodin podle § 2 písm. c) bodu 2, nebo
9. 2 ha zemědělské půdy