Input:

79/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci Garance

č. 79/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 12. června 1965
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
Dne 22. května 1965 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci.
Dohoda na základě svého článku 16, odstavce 1 vstoupila v platnost dnem 22. května 1965.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky vedeny přáním dále prohlubovat a upevňovat přátelské a bratrské vztahy mezi národy obou zemí, založené na zásadách proletářského internacionalismu, usilujíce o další rozšíření všestranné spolupráce a vzájemné pomoci mezi socialistickými zeměmi a o upevnění jejich ideové jednoty v duchu zásad marxismu-leninismu a přejíce si napomáhat rozvoji socialistické výstavby a kulturní revoluce v obou státech též cestou cílevědomého a plánovitého rozvíjení vzájemných styků a spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, umění, tisku, rozhlasu, televize a tělovýchovy, se rozhodly uzavřít Dohodu o kulturní spolupráci a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
Čestmíra Císaře,
ministra školství a kultury
vláda Bulharské lidové republiky
Stajko Nedelčeva,
mimořádného a zplnomocněného velvyslance,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:
Článek 1
Smluvní strany budou všemožně napomáhat tomu, aby byly všechny prostředky masové propagace a výchovy k seznamování co nejširšího okruhu pracujících s politickým, hospodářským a kulturním životem druhé země, jakož i výsledky dosaženými při rozvíjení socialistické společnosti a kulturní revoluce.
Článek 2
Spolupráce na základě této Dohody bude cílevědomá a plánovitá. Příslušné orgány, organizace a instituce smluvních stran mohou být při provádění této spolupráce v přímém styku.
K výměně názoru a k zajištění koordinace své činnosti mohou uzavírat příslušná ujednání, která musí být v souladu s touto Dohodou a prováděcími plány sjednanými podle článku 15 této Dohody.
Článek 3
1. Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce a výměny zkušeností v oblasti školství. Zvláštní pozornost bude věnována organizaci systému vzdělání a jeho obsahu. Obě smluvní strany proto budou zejména:
a) rozvíjet spolupráci mezi školami všech druhů a stupňů;
b) provádět vzájemnou výměnu školských, pedagogických a osvětových pracovníků, i celých delegací za účelem konzultací a výměny zkušeností za účelem konzultací a výměny zkušeností, jakož i k účasti na vědeckých konferencích, seminářích a symposiích;
c) uskutečňovat výměnu odborných materiálů, učebnic a jiných periodických a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací