Input:

R 79/1965; Řízení před soudem. Předběžná opatření Garance

č. 79/1965 Sb. rozh.
Byl-li peněžitý nárok přiznán pravomocným rozhodnutím soudu a uspokojen na základě výkonu rozhodnutí, nemůže pouhá domněnka, že soudním rozhodnutím, jímž byl nárok přiznán, byl porušen zákon, odůvodnit předběžné opatření, jímž se vyslovuje zákaz dispozice s přiznanou peněžitou částkou.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem ze den 3. srpna 1957, 7 Co 328/65.)
Okresní soud v Lounech uložil L. R., aby nenakládala s částkou 16 557,- Kčs, která ji byla vyplacena Jednotným zemědělským družstvem H., a aby tuto částku složila do notářské úschovy, jak to navrhla Výrobní zemědělská správa v L.
V odvolání proti tomuto usnesení namítá odpůrkyně, že výrobní zemědělská správa v L. není oprávněna k podání návrhu na předběžné opatření, neboť nebyla účastníkem řízení, z něhož vzešla platba, jíž se předběžné opatření týká. Poukazuje též na to, že částku, která jí byla vyplacena na základě provedeného výkonu rozhodnutí, již nemá, a proto ani nemůže nařízenému předběžnému opatření vyhovět a složit ji do notářské úschovy.
Krajský soud v Ústí nad Labem změnil rozhodnutí soudu prvého stupně tak, že návrh na vydání předběžného opatření zamítl.
Z odůvodnění:
V zájmu poskytnutí okamžité ochrany porušeným nebo ohroženým právům, může soud nařídit předběžné opatření v těch případech, dojde-li k takové situaci, že je třeba upravit poměry účastníků, nebo je-li tu obava, že by mohl být ohrožen výkon soudního rozhodnutí (§ 74 odst. 1 o. s. ř.). Lze je nařídit před zahájením řízení ve věci samé, ale také v průběhu řízení již zahájeného. Návrh na vydání předběžného opatření může podat kromě účastníků,