Input:

79/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti, platné do 31.5.1988 Archiv

č. 79/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti, platné do 31.5.1988
[zrušeno č. 20/1988 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 5. října 1963
o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se Státní plánovací komisí stanoví podle § 44 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti (dále jen „zákon“) a podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
§ 1
Za postoupení výkonu práva myslivosti v honitbách se platí počínajíc rokem 1963 úplata podle této vyhlášky.
§ 2
(1) Pro výši úplaty jsou rozhodující jakostní třídy (§ 13 odst. 3 zákona), do nichž byla honitba zařazena podle druhů zvěře, které se v ní vyskytují.
(2) Výše úplaty se vypočítává tím způsobem, že se počet ha, na nichž se vyskytuje jednotlivý druh zvěře, násobí částkou, která se pro jednotlivé druhy zvěře a jakostní třídy honitby stanoví takto:
 
Druh zvěře
Jakostní třída
 
I
II
III
IV
 
Kčs
zajíc - les
1, 40
1, 10
0, 60
0, 20
zajíc - pole
1, 90
1, 60
1, -
0, 30
bažant v bažantnici i mimo bažantnici
2, 70
1, 10
0, 60
0, 20
jelen
1, 40
1, -
0, 70
0, 40
daněk 0,
80
0, 70
0, 60
0, 50
muflon
1, 30
1, -
0, 80
0, 60
srnčí
1, 30
1, -
0, 80
0, 60
Součet těchto násobků tvoří celkovou úplatu za postoupení výkonu práva myslivosti. V honitbách, kde se chová společně několik druhů spárkaté zvěře (jelení, dančí a mufloní), stanoví se úplata pouze za druh, který je určen jakostní třídou jako hlavní1) ; je-li stanovena jakostní třída také pro srnčí zvěř, platí se úplata i za tuto zvěř.
§ 3
(1) Výše úplaty vypočtené podle § 2 se zvyšuje
a) za každý