Input:

79/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím Garance

č. 79/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. června 1961
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
Dne 27. listopadu 1960 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 5. dubna 1961. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno vládě Kambodžského království nótou ze dne 4. května 1961 a její schválení vládou Kambodžského království bylo sděleno československé vládě nótou ze dne 15. února 1961.
Podle svého článku 8 Dohoda vstoupila v platnost dnem 4. května 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kambodžského království snažíce se o další upevnění přátelských vztahů mezi oběma zeměmi,
usilujíce za tím účelem o dosažení užší spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti kultury, vědy, umění a školství,
se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
předsedu vlády
pana Viliama Širokého,
vláda Kambodžského království
předseda rady ministrů
pana Pho Proeunga,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Obě Vysoké smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce mezi kulturními, vědeckými, školskými a zdravotnickými, jakož i společenskými a sportovními organizacemi a institucemi obou zemí.
Článek 2
Obě Vysoké smluvní strany budou usilovat podle svých potřeb a možností o rozvoj vzájemné výměny vědeckých, pedagogických a kulturních pracovníků, jakož i