Input:

79/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 7.5.1963 Archiv

č. 79/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 7.5.1963
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. října 1958
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví
Mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky byla dne 8. května 1958 sjednána Dohoda o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví.
Vláda Československé republiky Dohodu schválila dne 11. srpna 1958.
Podle svého článku 19 Dohoda vstoupila v účinnost 30 dnů po výměně nót o jejím schválení dnem 22. září 1958.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 79/1958 Sb.,
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví.
DOHODA
MEZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU MAĎARSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI A O VZÁJEMNÉ POMOCI V OBORU CELNICTVÍ
Vláda Československé republiky a vláda Maďarské lidové republiky přejíce si, aby trvalé přátelství mezi oběma lidově demokratickými státy bylo posíleno i prohloubeno spoluprací celních orgánů, rozhodly se uzavřít Dohodu o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví.
Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé republiky
Stanislava Saura,
vláda Maďarské lidové republiky
Ernö Szemelku,
kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se takto:
HLAVA I
Článek 1
Celní orgány Smluvních stran provádějí za účelem ochrany společných zájmů kontrolu zboží, platidel, osob a jejich zavazadel, dopravovaných z území jedné Smluvní strany na území druhé Smluvní strany, jejímž účelem je zamezení takového přestupu zboží a platidel, který odporuje právním předpisům Smluvních stran.
Ke zvýšení účinnosti této kontroly si obě Smluvní strany budou při jejím provádění poskytovat vzájemně všestrannou pomoc.
Článek 2
1. Celní správy Smluvních stran se postarají o to, aby si jejich orgány, které konají službu na společných státních hranicích, osvojily potřebné právní předpisy druhé Smluvní strany v takové míře, aby si mohly poskytovat pomoc zmíněnou v článku 1.
2. Celní správy Smluvních stran si vymění veškeré právní předpisy, jejichž zachovávání kontrolují jejich orgány a dále služební předpisy, týkající se otázek upravených touto Dohodou, a v budoucnu si budou neprodleně oznamovat všechny změny těchto předpisů.
Článek 3
1. Přestup zboží, platidel a osob přes společné státní hranice se smí provádět jen po celních cestách, stanovených vzájemnou dohodou Smluvních stran.
2. Celní správy Smluvních stran stanoví vzájemnou dohodou úřední hodiny celních orgánů na celních cestách, uvedených v předchozím odstavci.
Článek 4
Zboží, které přestupuje společné státní hranice a podléhá celní kontrole, musí být provázeno předepsanými mezinárodními doklady a doklady o celním projednání.
Článek 5