Input:

č. 79/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 79/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Ke zrušení pracovního poměru na zkoušku v prvním měsíci je třeba předchozího projednání, event. předchozího souhlasu závodního výboru ROH (§ 22 bod 5 dekr. č. 104/1945 Sb.; § 13 cit. dekretu, § 27 zák. č. 51/1955 Sb.). Souhlasu odboru pracovních sil rady ONV není třeba (§ 13 odst. 3 lit. b) dekr. č. 88/1945 Sb.].
Není-li postupováno podle § 22 bod 5 dekr. č. 104/1945 Sb., resp. neodpovídá-li postup závodního výboru ustanovení § 13 cit. dekretu nebo § 27 zák. č. 51/1955 Sb., je takový úkon v odporu se zákonem a je tudíž neplatný (§ 36 obč. zák.).
(Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 21. května 1958, 1 Ec 115/58.)
Zákon připouští, aby pracovní poměr byl sjednán na zkoušku (srov. zejména § 1158 odst. 2 o. z. o., § 12 odst. 2 zák. č. 244/1922 Sb., § 30 odst. 2 zák. č. 154/1934 Sb.).
Pracovní poměr sjednaný na zkoušku může být v prvním měsíci (počítajíc ode dne nástupu do práce) zrušen kteroukoli stranou kdykoli. Po uplynutí jednoho měsíce jde o pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou nebo určitou, a podle toho může skončit buď řádnou výpovědí (§ 1159 o. z. o., §§ 13 a násl. zák. č. 244/1922 Sb., § 31 zák. č. 154/1934 Sb.) – pokud není důvodů pro předčasné zrušení – nebo uplynutím času; o pracovní poměr na dobu neurčitou jde pokud nebyla ujednána doba určitá (např. byl-li sjednán pracovní poměr na zkoušku na 3 měsíce a nebyl-li v prvním měsíci zrušen, přechází v pracovní poměr sjednaný po uplynutí dvou měsíců).
Zkušební doba nesmí být dále prodloužena. Tímto ustanovením má být zabráněno zbytečně dlouhému provisoriu.
Ustanovení obecného zákoníka občanského a zákona č. 244/1922 Sb. o pracovním poměru na zkoušku je právem velícím a práva zaměstnancova z něho nemohou být pracovní smlouvou ani zrušena, ani obmezena (§ 1164 o. z. o., § 25 zák. č. 244/1922 Sb.). Byl-Ii uzavřen pracovní poměr zaměstnanců podle zákona č. 154/ 1934 Sb. na zkoušku na přesně určenou dobu, která je delší než jeden měsíc, např. na 3 měsíce, podrží si tento pracovní poměr povahu pracovního poměru na zkoušku s uvedenou možností zrušení jen do jednoho měsíce a pro zbývající dobu se mění na pracovní poměr uzavřený na určitý čas se všemi právními důsledky.
Jinak zákon sám neobsahuje definici pracovního poměru na zkoušku. Účelem zákona však nepochybně je poskytnout oběma účastníkům pracovního poměru během zkušební lhůty možnost zkoumat, zda jim bude pracovní poměr vyhovovat či nikoli. Z toho by také plynulo, že zkušební dobu lze ujednat jen na začátku nového pracovního poměru, nikoli však při jeho pokračování po odvolání výpovědi.
Ke zrušení pracovního poměru na zkoušku není potřebný předchozí souhlas odboru pracovních sil rady ONV podle § 13 odst. 3 lit. b) dekr. č. 88/1945 Sb., ovšem jen v případě, že se takový pracovní poměr zruší do měsíce; v ostatních případech je tedy ke zrušení pracovního poměru na zkoušku potřebný předchozí souhlas odboru pracovních sil rady ONV podle § 13 odst. 1 cit. dekretu.
Pokud jde o předchozí souhlas závodního výboru ROH, není speciálního předpisu, podle něhož by předchozího projednání, event. předchozího souhlasu závodního výboru nebylo třeba. Platí tedy obecné ustanovení § 20 bod 5 dekr. č. 104/1945