Input:

č. 79/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 79/1957 Sb. rozh. tr.
Jestliže soud první stolice jednal a rozhodl o věci, aniž uplynula pětidenní, po případě se souhlasem obžalovaného třídenní lhůta mezi doručením předvolání k hlavnímu líčení a hlavním líčením (§ 212 odst. 1 tr. ř.)» musí odvolací soud k odvolání napadený rozsudek zrušit a vrátit věc k novému projednání v první stolici bez ohledu na to, zda nedodržení uvedené lhůty mělo, či nemělo vliv na správnost rozhodnutí ve věci (§ 274 odst. 2 tr. ř.).
Naproti tomu není důvodem obligatórni kasace podle § 274 odst. 2 tr. ř., nebyla-li dodržena lhůta uvedená v § 212 odst. 1 tr. ř. při vyrozuměni obhájce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 19. března 1957, 2 To 111/57.)
Lidový soud v Chebu odsoudil obžalovaného pro trestné Činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. b) tr. zák. a poškozování tohoto majetku podle § 246 tr. zák. k nepodmíněnému úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří měsíců a k náhradě škody poškozenému národnímu podniku Pramen, kterou obžalovaný způsobil jako vedoucí prodejny uvedeného podniku tím, že si jednak pro sebe ponechal z tržby částku 1.400 Kčs, jednak zavinil z nedbalosti další manko 2.768 Kčs.
Krajský soud k odvolání obžalovaného zrušil podle § 274 odst. 2 tr. ř. rozsudek lidového soudu a tomuto soudu vrátil věc k novému projednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Při přezkoumávání napadeného rozsudku i správnosti postupu řízení, které rozsudku předcházelo, odvolací soud zjistil, že obžalovanému nebyla poskytnuta lhůta k přípravě obhajoby podle § 212 odst. 1 tr. ř. Podle tohoto ustanovení má být den hlavního líčení stanoven tak, aby obžalovaný měl od doručení předvolání alespoň pětidenní lhůtu k přípravě. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem obžalovaného, a to nikoliv pod tři dny. V daném