Input:

R 79/1956; Garance

č. 79/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Okolnosti rozhodné pre úpravu styku otca s dieťaťom, ktoré otca dosiaľ nepozná.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. februára 1956, Cz 594/55.)
V. P., roľník v Čechách, obhospodaruje asi 4 ha pôdy, je otcom maloletej N. P., narodenej 8. mája 1945. Rodičia dieťaťa nežili spolu od 21. októbra 1945, keď manželka opustila spoločnú domácnosť. Po rozluke svojho manželstva sá znova vydala, mala ďalšie 2 deti. Dňa 8. júna 1954 zomrela.
Okresný súd v Prievidzi uznesením z 27. novembra 1951 zveril maloletú do výchovy matky a zaviazal otca prispievať na výživu dieťaťa sumou 500 Kčs mesačne.
Otec opakoval 19. mája 1954 svoju žiadosť, aby maloletá bola zverená do jeho priamej opatery s odôvodnením, že dieťa nie je vo výchove matky, ale jej rodičov v D., okr. Prievidza, a to už skoro od svojho narodenia, čo je v rozpore so súdnym rozhodnutím. Ďalej uviedol, že sa znovu oženil, že však nemá z druhého manželstva deti a že výchovné podmienky u neho sú pre dieťa priaznivejšie ako u starých rodičov.
Ľudový súd v Prievidzi zveril však dieťa uznesením z 25. novembra 1954 do výchovy starých rodičov a Krajský súd v Nitre toto rozhodnutie potvrdil. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že si dieťa u starých rodičov zvyklo, že sa má dobre a že k otcovi vôbec nechce, pretože ho vôbec nepozná; otec vraj dosiaľ o dieťa neprejavil záujem a neprišiel sa ani raz na dieťa pozrieť.
Ľudový súd v Prievidzi nevyhovel ani návrhu otca zo 17. júna 1955 na úpravu styku s dieťaťom po dobu letnú a ďalších školných prázdnin, ale upravil uznesením z 12. júla 1955 styk otca s dieťaťom tak, že otec môže dieťa navštívit raz v mesiaci v jeho bydlisku po dobu 3 dní.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť generálneho prokurátora, že umiesením Ľudového súdu v Prievidzi v otázke úpravy styku z 12. júla 1955 bol porušený zákon.
Odôvodnenie;
Dieťa je po matke äirota a je vychovávané u starých rodičov zo strany matky. Otcovi však ako jedinému rodičovi dieťaťa patrí rodičovská moc (§ 55 zák. o práve rodinnom). Má teda predovšetkým povinnosť riadiť správanie dieťaťa, zastupovať dieťa a robiť vôbec všetko, čo je obsahom práv a povinností rodičov k deťom, aby boli splnené ciele stanovené v § 35 zák. o rod. práve. Je síce pravda,, že rodičovská moc neobsahuje výlučné oprávnenie rodiča, aby dieťa mal vždy tiež v priamej opatere. Súd urobí opatrenie pomerom primerané, ak rodičia neplnia riadne povinnosti