Input:

č. 79/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 79/1954 Sb. rozh. tr.
Motorová vozidla nezpůsobilá k jízdě pro vadu řízení nemohou být vzata do vleku jiným motorovým vozidlem.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 28. srpna 1954, 1 Tz 145/54.)
Obviněný A vlastnil dva dodávkové automobily značky „Tatra“ a „Praga“, jichž dříve používal ve své řeznické živnosti nyní znárodněné. Protože se auto zn. „Tatra“ stalo časem nezpůsobilé k jízdě, dal je obviněný A postupně opravovat v autoopravně. Po poslední opravě je chtěl vyzkoušet, nepodařilo se mu však auto nastartovat. Aby docílil nastartování tohoto auta, zapojil je do vleku svého druhého auta zn. „Praga“ a požádal spoluobviněného B, řidiče ČSAD, aby se ujal řízení vlečené „Tatry“, sám pak řídil auto zn. „Praga“. Když obviněný A zahýbal do boční ulice vlevo, nepodařilo se obviněnému B pro poruchu v řízení seřídit vlečené auto dostatečně doleva, následkem čehož vjelo toto auto na chodník při pravé straně boční ulice ve směru jízdy. Tam byla zachycena žena jdoucí po chodníku povalena a poraněna (utrpěla zlomeninu pravé nohy).
Lidový soud v Dobříši zprostil oba obviněné žaloby pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podie § 222 odst. 1 tr. zák., neboť nedošel k závěru, že by si byli obvinění vědomi toho, že řízení vlečeného auta je poškozeno. Uvěřil obhajobě obviněného A, že auto bylo v opravně nově seřízeno a jeho řízení dobře fungovalo, když při vyjíždění z garáže bylo nutno několikrát zahýbat doleva a doprava. Jako pravděpodobnou příčinu nehody označil soud tu okolnost, že lano, pomocí něhož bylo auto vlečeno, bylo připevněno u pravé strany vlečeného auta, následkem čehož se řízení auta vzpříčilo a zaseklo. Rozsudek ten se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem vzhledem k tomu, že zákon nebyl porušen v neprospěch obviněného a návrh generálního prokurátora na postup podle § 218 odst. 2 tr. ř. došel na nejvyšší soud po uplynutí šesti měsíců po právní moci napadeného rozhodnutí (§ 218 odst. 2 tr. ř.), vyslovil, že rozsudkem lidového soudu byl porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 3 tr. ř.
Z odůvodnění:
Ani se skutkovým zjištěním ani s právním posouzením věci lidovým soudem nelze souhlasit. Pro vlek vozidel platí ustanovení § 32 vyhlášky ministerstva národní bezpečnosti č. 196/1953 Ú. l. o provozu na silnicích.
Pro souzený případ přichází v úvahu odst. 1 cit. ustanovení, podle kterého při dopravě vozidla ve vleku je nutno dbát zvýšené opatrnosti a jet mírnou rychlostí, a odst. 4, který stanoví, že motorová vozidla mohou být vlečena pouze tehdy, mají-li v pořádku řízení. Proto motorová vozidla nezpůsobilá k jízdě pro vadu řízení nemohou být vzata do vleku jiným motorovým