78/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 78/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah,
ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4a odst. 3, § 22 odst. 5, § 25 odst. 6, § 27 odst. 3, § 35 odst. 4 a § 42 odst. 3 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb., vyhlášky č. 57/2013 Sb., vyhlášky č. 7/2015 Sb. a vyhlášky č. 253/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. q) se slova „ , pravidelnost a plynulost“ zrušují.
2. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) opatření při mimořádných událostech.“.
3. V § 5 odst. 1 se před větu poslední vkládá věta „Retroreflexní podklad návěsti nelze použít v kombinaci se světelnými návěstmi.“.
4. V § 7 odst. 4 se slova „návěstidel a návěstí pro posun“ nahrazují slovy „ostatních proměnných návěstidel a návěstí“.
5. V § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Při posunu drážních vozidel sunutím, popřípadě je-li vedoucí drážní vozidlo řízeno z jiného než čelního stanoviště (čelní kabiny), přes úrovňový přechod kolejí, který není vybaven výstražným zařízením pro přechod kolejí, nebo je-li výstražné zařízení pro přechod kolejí v poruše anebo mimo činnost, musí být jízda přes úrovňový přechod kolejí zabezpečena odborně způsobilou osobou.“.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako odstavce 7 až 12.
6. § 21 až 22 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 15 znějí:
㤠21
Sledování dopravní propustnosti dráhy
(1) Provozovatel dráhy stanoví kapacitu jednotlivých úseků dráhy pro organizování drážní dopravy podle stavebního uspořádání dráhy, jejího technického vybavení a technologických postupů řízení drážní dopravy, přičemž nejnižší hodnota kapacity jednotlivých úseků dráhy se rovná maximální kapacitě dráhy; provozovatel dráhy musí drážní dopravu organizovat tak, aby byla efektivně využita kapacita dráhy.
(2) Překročí-li požadavky dopravců maximální kapacitu dráhy v některém z úseků dráhy, oznámí provozovatel dráhy tuto skutečnost v Přepravním a tarifním věstníku.
§ 21a
Organizace řízení drážní dopravy při plánovaném omezení provozování dráhy
(1) Provozovatel dráhy zpracuje podle schváleného plánu omezení provozování dráhy nebo její části podle § 23b a 23c zákona o dráhách návrh výlukového jízdního řádu, který předloží každému ze zúčastněných dopravců nejméně 45 dnů před termínem plánovaného omezení provozování dráhy. Dopravce je oprávněn uplatnit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení námitky k návrhu výlukového jízdního řádu. Provozovatel dráhy ve lhůtě 10 dnů od doručení vyjádření dopravce námitky dopravce posoudí. V případě, že provozovatel dráhy námitkám dopravce nevyhoví nebo vyhoví pouze částečně, vyrozumí dopravce o důvodech, pro které námitkám nevyhověl nebo vyhověl pouze částečně.
(2) Při sestavování výlukového jízdního řádu
 
 Nahoru