78/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 78/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. ledna 1956 byl v Praze podepsán Protokol mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 6 dne 14. září 1956 s účinností ode dne 1. ledna 1956.
Podpisem Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o sukcesi do dvoustranných smluv a o revizi smluvně-právního systému mezi Českou republikou a Polskou republikou, podepsaného ve Varšavě dne 29. března 19961) , si Česká republika a Polská republika potvrdily sukcesi České republiky do Protokolu.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

  
PROTOKOL
MEZI VLÁDOU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU POLSKÉ REPUBLIKY O PLAVBĚ NA VNITROZEMNÍCH VODNÍCH CESTÁCH OBOU STÁTŮ.
Na základě Dopravní dohody mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou, sjednané dne 13. ledna 1956, vláda československé republiky a vláda Polské lidové republiky se dohodly na těchto ustanoveních:

  
Článek 1.
/1/ Podniky vnitrozemí plavby, kterým jsou udělena oprávnění uvedená v článku 9 odstavci 1 Dopravní dohody, jsou:
Československá plavba labsko-oderská, národní podnik v Praze,
dále zvaná československá plavba;
Žegluga na Odrze ve Wrocławiu, prsedsiębiorstwo państwowe,
dále zvaná Polská plavba.
/2/ V případě změny podniků, výše uvedených příslušná smluvní strana o tom vyrozumí druhou smluvní stranu.
  
Článek 2.
Přepravními trasami podle článku 9 odstavce 2 Dopravní dohody jsou:
na území Československé republiky:
a/ Vltava od Prahy do Mělníka,
b/ Labe od Kolína do Hřenska;
na území Polské lidové republiky:
a/ Glivický kanál,
b/ Odra od Kozlí do Štětína a Svinoústí a západní Odra od Pargova do Štětína,
c/ Varta do Poznaně,
d/ vodní cesta Odra-Visla,
e/ Visla od ústí Brdy do Gdańska.
  
Článek 5.
Plavební podniky obou smluvních stran se dohodnou o vzájemné spolupráci se zvláštním zřetelem na tyto otázky:
a/ poskytování pomoci ve smyslu článku 13 Dopravní dohody;
b/ poskytování informací o plánech přepravy a překladu zboží, prováděných plavebními podniky jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, a o plnění těchto plánů;
c/ společné dispečerské porady;
d/ výpomoc při remorkáži, při přepravě a skladování zboží a při zásobování pohonnými látkami, jakož i při skladování technicko-provozního materiálu;
e/ výměna informací o plavebních poměrech;
f/ výměna zkušeností;
g/ pomoc v oboru péče lékařské a kulturně-osvětové.
  
Článek 4.
/1/ Plavidla každé z obou smluvních stran, provozující plavbu na území druhé smluvní strany, budou především určena přepravě zboží té smluvní strany, pod jejíž vlajkou plují.
/2/ Plavební podniky každé s obou smluvních stran mohou na území druhé smluvní strany přepravovat zboží této strany v netranzitní dopravě mezi jejími říčními přístavy /kabotáž/, jakož i konat remorkážní služby.
/3/ Plavební podniky a jejich příslušné provozovny, vykonávající činnost uvedenou v předchozím odstavci, budou na území druhé smluvní strany na základě zásady vzájemnosti osvobozeny od daní, které postihují výnos nebo obrat z provozování takové činnosti.
  
Článek 5.
/1/ Ustanovení týkající se
 
 Nahoru