Input:

R 78/1967; Řízení před soudem. Sociální zabezpečení Garance

č. 78/1967 Sb. rozh.
Pri aplikácii ust. § 154 ods. 1 a § 167 ods. 2 o. s. p. v súvislosti s § 244 o. s. p. treba pokladať za rozhodujúci stav v dobe vydania preskumávaného rozhodnutia, pričom k novým skutočnostiam, ktoré vzniklo po vydaní rozhodnutia odporcu, treba prihliadnuť, ak by tieto nové skutočnosti mohli mať vplyv na posúdenie správnosti rozhodnutia v dobe rozhodnutia súdu.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 28. februára 1967, 6 Cz 204/66.)
Krajský súd v Bratislave preskúmal rozhodnutie Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorým priznal navrhovateľovi od 14. 10. 1964 podľa ust. § 36 a nasl. zák. č. 32/1962 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, starobný dôchodok v sume 537 Kčs mesačne. Výška dôchodku bola vypočítaná z PMO 927,- Kčs a základná výmera dôchodku bola zvýšená o 1 % za každý rok zamestnania a pracovnú činnosť v družstve (440,- x 16 % + 440,- x 6 % + 440,-).
Navrhovateľ žiadal rozhodnutie odporcu zrušiť a vysloviť, že mu prislúcha vyšší starobný dôchodok a už s účinnosťou od 28. 7. 1962. namietal, že po skončení zamestnaneckého pracovného pomeru začal vykonávať ihneď pracovnú činnosť na JRD, prislúcha mu preto zvýšenie dávky podľa ods. 2 § 5 vyhl. č. 77/1957 Ú. v. resp. namietal, že vek 60 rokov dovršil 28. 7. 1962, a dávku požiadal pred dovŕšením vekovej hranice a ku dňu splnenia vekovej podmienky splňoval aj podmienku potrebnej doby zamestnania (pracovnej činnosti).
Krajský súd vykonal dokazovanie osobným listom dôchodkového zabezpečenia a po zistení, že navrhovateľ po skončení činnosti v pracovnom pomere bezprostredne vstúpil do JRD, vyslovil názor, že navrhovateľovi prislúcha starobný dôchodok z poistenia družstevných roľníkov, zvýšený o polovicu dôchodku, ktorý by mu prináležal podľa predpisu o dôchodkovom zabezpečení zamestnancov ku dňu prestupu (§ 5 ods. 2 vyhl. č. 77/1957 Ú. v.), resp. po zistení že navrhovateľ už v žiadosti o dôchodok uplatnil nárok na započítanie zamestnania vykonávaného v r. 1928 - 1932 s prerušeniami v Rakúsku, dospel k záveru, že navrhovateľ splnil podmienky nároku na dávku dovŕšením veku 60 rokov, preto mu starobný dôchodok prislúchal už od 6. 7. 1962 (správne od 28. 7. 1962).
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že týmto uznesením bol porušený zákon a toto rozhodnutie zrušil.
Z odôvodnenia:
Navrhovateľ