Input:

78/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací, platné do 31.12.1968 Archiv

č. 78/1966 Sb., Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací, platné do 31.12.1968
[zrušeno č. 201/1968 Sb.]
VYHLÁŠKA
Státní komise pro ceny pro finance, ceny a mzdy
ze dne 12. října 1966
o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací
Státní komise pro finance, ceny a mzdy vydává podle § 4 zákona č. 113/1965 Sb. tyto směrnice pro poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací:
§ 1
Pracovníkům rozpočtových organizací lze podle těchto směrnic poskytovat odměny za včasné a úspěšné splnění rozhodujících úkolů, za iniciativní a úspěšné plnění ostatních úkolů, jež přesahuje rámec běžného plnění pracovních povinností, za mimořádné výsledky práce, za dosažení žádoucích úspor v rozpočtových výdajích, popřípadě za splnění úkolů při mimořádně ztížených pracovních podmínkách.
§ 2
Rozhodující úkoly stanoví zpravidla předem vedoucí organizace (rada národního výboru). Zároveň určí, kteří pracovníci (kolektivy pracovníků) odpovídají za splnění jednotlivých rozhodujících úkolů. ke zvýšení pobídkovosti odměn je účelné vypsat odměny předem.
§ 3
(1) Jako rozhodující úkoly mají být stanoveny především úkoly, které jsou zaměřeny k řešení potřeb národního hospodářství, a to jak ve vztahu k státnímu plánu rozvoje národního hospodářství, tak ve vztahu k státnímu rozpočtu. Přitom je třeba vycházet zvláště z důležitých usnesení strany a vlády.
(2) Rozhodující úkoly pro jednotlivé útvary je třeba stanovit v omezeném počtu tak, aby úsilí pracovníků nebylo tříštěno.
§ 4
Výši odměn je třeba určit tak, aby odměny byly úměrné významu a obtížnosti úkolů a byly hmotnou pobídkou pro zvýšení aktivity pracovníků při jejich plnění. Proto je třeba je výrazně diferencovat podle výsledků práce a dosažené efektivnosti.
§ 5
Odměny mohou být poskytovány též kolektivům pracovníků. Rozdělení odměny mezi jednotlivé pracovníky provede vedoucí kolektivu podle osobní účasti a zásluh každého pracovníka na splnění úkolu.
§ 6
O poskytnutí odměn a jejich výši rozhodují,
a) jde-li o odměnu za včasné a úspěšné splnění rozhodujících úkolů, vedoucí příslušné organizace, a v národních výborech a v zařízeních jimi spravovaných, která neobstarávají agendu práce a mezd, rada

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací