Input:

R 78/1966; Byt Garance

č. 78/1966 Sb. rozh.
K tomu, aby bylo možno zrušit právo užívat byt podle § 184 písm. d) o. z. je třeba zjistit nejen, že byt není vůbec užíván, nebo že je užíván jen občas, ale též okolnosti, pro které tomu tak je. Jestliže byly dány vážné důvody pro neužívání bytu, nebylo by možno zrušit právo užívat byt podle uvedeného ustanovení. Skutečnost, že organizace potřebuje místnosti bytu pro výcvik učňů, není důvodem pro zrušení práva užívat byt podle § 184 písm. a) o. z.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 1966, 5 Cz 21/66.)
Žalobce jako operativní správce domu čp. 132 v Č., se domáhal zrušení práva žalovaných užívat byt v přízemí a prvém poschodí uvedeného domu, sestávající ze 2 pokojů, kuchyně a příslušenství; žalovaným byl uvedený byt přidělen již v roce 1953 právním předchůdcem žalobce n. p. K. jehož byl prvý žalovaný zaměstnancem. Žaloba byla odůvodněna tím, že žalovaní se v uvedeném bytě již delší dobu nezdržují, bydlí přechodně u rodičů druhé žalované v P., kde též započali se stavbou vlastního rodinného domku, a že naopak žalobce potřebuje místnosti uvedeného bytu pro základní výcvik učňů.
Okresní soud v Kutné Hoře zrušil právo žalovaných užívat předmětný byt s tím, že jsou povinni jej vyklidit a vyklizený žalobci odevzdat dnem přidělení náhradního ubytování; současně byli žalovaní uznáni povinnými nahradit žalobci náklady řízení.
Rozhodnutí soudu bylo odůvodněno tím, že žalobce potřebuje nutně předmětné místnosti pro své učně, a že ani jeden ze žalovaných není zaměstnancem žalobce, že žalovaní bytu již více než jeden rok neužívají a jsou přechodně hlášeni k pobytu v P., kde také bydlejí v bytě rodičů druhé žalované. Právně byl důvod zrušení práva užívat byt odůvodněn odkazem na ustanovení § 184 o. z.; výrok o náhradě nákladů řízení byl odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozsudkem okresního soudu byl porušen zákon, a tento rozsudek zrušil.
Z odůvodnění:
Soud si především neujasnil, jaký důvod ke zrušení práva užívat byt přicházel v daném případě v úvahu. Důsledkem toho byl odkaz na ustanovení § 184 o. z., ačkoliv toto ustanovení obsahuje čtyři důvody zrušení práva užívat byt. Ze skutkových závěrů plyne, že soud měl zřejmě na mysli důvody uvedené pod písm. a) a d), třebaže ani pro jeden z uvedených důvodů nebyly zjednány potřebné skutkové podklady. Ustanovení § 184 písm. a) o. z. předpokládá, že jde o byt trvale určený pro pracovníka organizace, dosavadní uživatel přestal