Input:

78/1946 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa) Garance

č. 78/1946 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)
VYHLÁŠKA
ministra zdravotnictví
ze dne 18. dubna 1946,
kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa
(poplatkový řád za prohlídky masa).
Podle § 5 vl. nař. č. 436/1940 Sb. vyhlašuji, že vláda republiky Československo se usnesla dne 9. dubna 1946 takto:
Čl. I.
1. Sazby uvedené v § 2, odst. 1 a 2 vl. nař. č. 436/1940 Sb. se mění, takže příslušná ustanovení znějí:
„(1)  Poplatky za prohlídku ve veřejných jatkách činí:
a)  z jednokopytníka (koně, osla, mula, mezka) nebo z kusu skotu (býka, vola, krávy, jaloviny, po případě buvola) 33,-- Kčs
b)  z vepře (včetně prohlídky na svalovce) 26,-- Kčs
c)  z vepře (bez prohlídky na svalovce) 16,-- Kčs
d)  z telete nebo hříběte 15,-- Kčs
e)  z ovce, kozy nebo selete (včetně prohlídky na svalovce) 11,-- Kčs
f)  z jehněte, kůzlete nebo selete (bez prohlídky na svalovce) 7,-- Kčs
g)  z psa (včetně prohlídky na svalovce) 11,-- Kčs
h)  z psa (bez prohlídky na svalovce) 7,-- Kčs
ch)  za vyšetření masa vepře, divokého vepře, medvěda, jezevce nebo jiného masožravce na svalovce 10,- Kčs
i)  za pouhé vyšetření na svalovce šunky nebo jiného kusu masa, či slaniny nebo selete a psa 5,-- Kčs jestliže však kus masa nebo slaniny nepřesahuje 3 kg 2,- Kčs
k)  za prohlídku k účelům obchodním dovezeného masa neupraveného i upraveného (také škvařeného tuku), je-li určeno k lidskému požívání, za každý byť i jen započatý kg 0,30 Kčs.
(2)  Poplatky za prohlídku jatečného zvířete nebo masa, jestliže se prohlídka koná mimo veřejné jatky nebo jestliže bylo třeba doplňovací prohlídky nebo bakteriologického vyšetření, činí:
a)  z jednokopytníka (koně, osla, mula, mezka) nebo z kusu skotu (býka, vola, krávy, jaloviny, po případě buvola) 54,-- Kčs
b)  z vepře (včetně prohlídky na svalovce) 35,-- Kčs
c)  z vepře (bez prohlídky na svalovce) 20,-- Kčs
d)  z telete nebo hříběte 25,-- Kčs
e)  z ovce, kozy nebo selete (včetně prohlídky na svalovce) 16,-- Kčs
f)  z