77/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 77/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. března 2017,
kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 49 odst. 3 písm. d), § 53b odst. 6, § 53d odst. 6 a § 53e odst. 6 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. a vyhlášky č. 183/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písmeno f) zní:
„f) vzor průkazu inspektora Drážní inspekce,“.
2. V § 1 písm. g) se slova „druhy mimořádných událostí v drážní dopravě,“ zrušují.
3. V § 1 písmeno h) zní:
„h) náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události.“.
4. V § 4 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“.
5. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:
㤠6a
Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce
(K § 53d odst. 6 zákona)
Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce je uveden v příloze č. 5 k vyhlášce.“.
6. V § 7 odstavec 3 zní:
„(3) V ohlášení mimořádné události podle § 49 odst. 3 písm. a) zákona se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, popis jejího průběhu a následky, tj. počet usmrcených a zraněných osob, předběžný odhad škody a předpokládaná doba omezení nebo zastavení drážní dopravy, jméno a kontaktní údaje ohlašovatele.“.
7. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Nezahájí-li Drážní inspekce po ohlášení vzniku mimořádné události šetření mimořádné události na místě jejího vzniku, bez odkladu vydá ohlašovateli souhlas k uvolnění dráhy.“.
8. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.
9. V § 10 odst. 5 písmeno a) zní:
„a) označení druhu mimořádné události, datum, čas a místo jejího vzniku,“.
10. V § 10 odst. 6 větě první se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“ a ve větě třetí se slovo „ohrožení“ nahrazuje slovem „incidentu“.
11. § 11 včetně nadpisu zní:
㤠11
Náležitosti zprávy o zahájení šetření mimořádné události
(K § 53b odst. 6 zákona)
Náležitosti zprávy o zahájení šetření mimořádné události podávané Drážní inspekcí Evropské železniční agentuře jsou
a) datum, čas a místo mimořádné události,
b) její popis,
c) následky, pokud jde o usmrcení, zranění a předběžný odhad škody,
d) jiné údaje stanovené Evropskou železniční agenturou.“.
12. § 12 včetně nadpisu zní:
㤠12
Závěrečná zpráva o výsledcích šetření mimořádné události
(K § 53e odst. 6 zákona)
Náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události jsou uvedeny v příloze č. 6 k vyhlášce.“.
13. V příloze č. 1 bodu 2 písm. i) se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“ a slovo „ohrožení“ se nahrazuje slovem „incidenty“.
14. Za přílohu č. 4 se doplňují přílohy č. 5 a 6, které znějí:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 376/2006 Sb.
Vzor průkazu inspektora Drážní inspekce
Lícová strana
  
Rubová strana
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 376/2006 Sb.
 
Náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události
 
 
 
 
 
 Nahoru