R 77/2017; Odvolání. Výpověď z pracovního poměru

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 77/2017 Sb. rozh.
Výpověď z pracovního poměru, Odvolání
§ 40 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 7. 2013, § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 7. 2013, § 73a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. ve znění do 31. 7. 2013
Zaměstnavatel nemůže dát výpověď z pracovního poměru podle § 73a odst. 2 věty druhé zák. práce na základě fikce výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) zák. práce zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa nebo který se tohoto místa vzdal, jestliže se s ním při jeho jmenování na vedoucí pracovní místo nebo při uzavření dohody o možnosti odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa dohodl na tom, že v případě odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa zaměstnancem jej zařadí na práci, kterou zaměstnanec vykonával před svým jmenováním nebo zařazením na vedoucí pracovní místo.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2376/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.2376.2015.1)
Nejvyšší soud k dovolání žalobkyně zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 11. 2014, sp. zn. 20 Co 425/2014, a rozsudek Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 2. 6. 2014, sp. zn. 4 C 271/2013, a věc vrátil Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě k dalšímu řízení.
I.
Dosavadní průběh řízení
1. Dopisem ze dne 26. 7. 2013 žalovaná sdělila žalobkyni, že jí dává v souladu s § 52 písm. c) zák. práce výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti, neboť žalobkyně byla v souvislosti s rozhodnutím představenstva žalované odvolána z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitelky žalované - a žalovaná nemá pro žalobkyni práci odpovídající jejímu zdravotnímu stavu a kvalifikaci.
2. Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě dne 25. 11. 2013 domáhala, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je neplatná a že pracovní poměr nadále trvá. Žalobu zdůvodnila zejména tím, že pracovala u žalované na základě pracovní smlouvy od 30. 12. 1997 nejprve jako účetní a poté jako ekonom (na základě dohody o změně pracovní smlouvy ze dne 1. 6. 2010) a hlavní ekonom (na základě dodatku pracovní smlouvy ze dne 31. 7. 2012), že listinou ze dne 31. 7. 2012 byla představenstvem žalované jmenována do funkce ředitele společnosti, že po odvolání představenstva žalované valnou hromadou společnosti byla žalobkyně z místa ředitelky žalované odvolána a že dne 31. 7. 2013 převzala výpověď z pracovního poměru ze dne 26. 7. 2013. Žalobkyně má za to, že výpověď postrádá náležitosti podle § 50 odst. 4 zák. práce, že žalovaná ji neseznámila s přijatými organizačními změnami nejpozději ve výpovědi a že chybí příčinná souvislost mezi „rozhodnutím o organizační změně a výpovědí“, neboť práci ekonoma a účetní, kterou žalobkyně vykonávala, převzala L. K. Žalobkyně proto sdělila žalované dopisem ze dne 22. 8. 2013, že výpověď považuje za neplatnou a že trvá na pokračování pracovního poměru. V podání ze dne 27. 3. 2014 doručeném Okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě dne 28. 3. 2014 žalobkyně uvedla, že žalovaná nesplnila svou povinnost zařadit ji po odvolání z funkce ředitelky zpět na místo hlavního ekonoma, k níž se zavázala ve „smlouvě o individuálních a mzdových podmínkách“ ze dne 31. 7. 2012.
3. Okresní
 
 Nahoru