Input:

77/2002 Sb., Zákon o akciové společnosti České dráhy a o státní organizaci Správa železnic, ve znění účinném k 15.1.2020 Garance

č. 77/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
nález ÚS
83/2003 Sb.
(k 31.10.2003)
ruší některá ustanovení § 4 a 5, § 8 odst. 4, § 38 odst. 3 a přílohu 1
179/2003 Sb.
(k 12.6.2003)
mění § 19 odst. 2, nová přechodná ust.
293/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
18 novelizačních bodů, včetně přílohy
179/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
17 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
194/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
v § 9 ruší odst. 2
319/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 8 a § 10
367/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění v textu zákona slova „Správa železniční dopravní cesty“ za slova „Správa železnic“
367/2019 Sb.
(k 15.1.2020)
mění § 1, § 10, § 24, § 38a; vkládá § 24a a § 24b; ruší § 22 a § 38b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST ČESKÉ DRÁHY A STÁTNÍ ORGANIZACE SPRÁVA ŽELEZNIC
HLAVA I
TRANSFORMACE ČESKÝCH DRAH
Díl 1
Základní ustanovení
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) způsob zřízení a činnost akciové společnosti České dráhy a
b) zřízení a činnost státní organizace Správa železnic,

jako právních nástupců státní organizace České dráhy.
(2) Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje zákon o obchodních korporacích3) , pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) železniční dopravní cestou železniční cesta celostátní dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu určená k provozování železniční dopravy železničními dopravci, k níž stát zaručuje dopravcům rovný a nediskriminační přístup, zejména při udělování licencí,4a) přidělování kapacity4b) a stanovení ceny za její užití,4c)
b) provozováním železniční dopravní cesty činnosti, kterými se zabezpečuje a obsluhuje železniční dopravní cesta a organizuje železniční doprava podle zvláštního právního předpisu,4) za účelem provozování železniční dopravy železničními dopravci, plnění závazků z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a pro účely obrany státu a krizového řízení,
c) provozováním železniční dopravy činnosti, kterými železniční dopravce podle zvláštního právního předpisu4) zabezpečuje poskytování přepravních služeb třetím osobám,
d) provozuschopností železniční dopravní cesty zabezpečení technického stavu železniční dopravní cesty, který stavebně technickými parametry a dovoleným opotřebením zaručuje bezpečné provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy.
Díl 2
Založení a vznik akciové společnosti České dráhy
§ 3
(1) Zakladatelem akciové společnosti České dráhy je stát, jehož jménem jedná Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen „ministerstvo“).
(2) Obchodní firmou akciové společnosti podle odstavce 1 je název České dráhy, a. s.
§ 4
(1) K založení akciové společnosti České dráhy je třeba předchozího souhlasu vlády; vláda při vyslovení souhlasu určí den, ke kterému se stanoví účetní hodnota nepeněžitého vkladu do akciové společnosti České dráhy, (dále jen „stanovený den“).
(2) Pro založení akciové společnosti České dráhy se použije majetek státu, s kterým hospodařila ke stanovenému dni státní organizace České dráhy,2) který slouží k provozování železniční dopravní cesty a železniční dopravy, a ostatní majetek státní organizace České dráhy,2) s výjimkou majetku uvedeného v § 20 odst. 1 a , § 20 odst. 5 písm. b) a v § 38a.
(3) Ministerstvo předloží vládě ke schválení ve lhůtě 3 měsíců po stanoveném dni návrh zakladatelské listiny a návrh stanov akciové společnosti České dráhy.
(4) Akciová společnost České dráhy je založena bez veřejné nabídky akcií dnem, kdy vláda