Input:

77/1978 Sb., Zákon České národní rady o státní správě ve školství, platné do 26.12.1990 Archiv

č. 77/1978 Sb.
[zrušeno č. 564/1990 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 26. června 1978
o státní správě ve školství
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel zákona
Účelem zákona je stanovit působnost a úkoly orgánů státní správy ve školství a vytvořit předpoklady k tomu, aby tyto orgány a školy a školská zařízení důsledně uskutečňovaly státní školskou politiku.
§ 2
Orgány státní správy ve školství
Orgány státní správy ve školství jsou:
a) národní výbory,
b) ministerstvo školství České socialistické republiky,
c) jiné ústřední orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
§ 3
Národní výbory
(1) Národní výbory spravují školy a školská zařízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(2) Národní výbory při správě škol a školských zařízení školy a školská zařízení zřizují a zrušují, hospodářsky je zabezpečují ve svých plánech a rozpočtech, odborně je vedou, vykonávají v nich inspekci výchovy a vzdělávání a činí další opatření ve státní správě na úseku školství podle tohoto zákona a jiných obecně závazných právních předpisů k všestrannému zabezpečení cílů a úkolů státní školské politiky.
(3) Hospodářským zabezpečením škol a školských zařízení se rozumí zajišťování jejich investiční výstavby, provozu a údržby a zajišťování náležitostí poskytovaných pracovníkům podle pracovněprávních předpisů.
(4) Odborným vedením škol a školských zařízení se rozumí organizování výchovně vzdělávacího procesu tak, aby se uskutečňoval v rámci státní školské politiky a podle stanovených učebních plánů a učebních osnov, péče o výběr, dislokaci, politický a odborný růst pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
§ 4
Ředitel školy
(1) Školu (školské zařízení) řídí její ředitel. V nepřítomnosti ředitele řídí školu (školské zařízení) zástupce ředitele, a není-li zástupce ředitele ustanoven, jiný člen pedagogického sboru, pověřený ředitelem.
(2) Ředitel odpovídá za ideovou, pedagogickou a odbornou úroveň a výsledky práce školy, vytváří podmínky pro práci všech pracovníků, řídí a kontroluje práci všech pracovníků i žáků; pečuje o další ideově politické, pedagogické a odborné vzdělávání pracovníků.
(3) Ředitel rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů1) v případech svěřených mu tímto zákonem.
ČÁST DRUHÁ
PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU ŠKOLSTVÍ
§ 5
Místní národní výbor
(1) Místní národní výbor zřizuje a zrušuje se souhlasem okresního národního výboru jesle, mateřskou školu, společné zařízení jeslí a mateřské školy, dětský útulek, školní jídelnu a místní dům pionýrů a mládeže.2)
(2) Místní národní výbor zajišťuje provoz mateřské školy, společného zařízení jeslí a mateřské školy, dětského útulku, zřízených národním výborem, a základní školy, základní devítileté školy, zvláštní školy, školní jídelny a místního domu pionýrů a mládeže.
(3) Místní národní výbor rozhoduje o přijímání dětí do mateřské školy, společného zařízení jeslí a mateřské školy, dětského útulku, zřízených národním výborem, a do školní jídelny, školní družiny a školního klubu základní školy nebo základní devítileté školy, jestliže počet přihlášených