Input:

77/1969 Sb., Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění účinném k 7.9.2004, platné do 31.12.2005 Archiv

č. 77/1969 Sb., Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy, ve znění účinném k 7.9.2004, platné do 31.12.2005
[zrušeno č. 94/2005 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. července 1969
o Státním fondu pro zúrodnění půdy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
175/1982 Sb.
(k 1.1.1983)
mění, doplňuje
388/1991 Sb.
(k 4.10.1991)
ruší § 4 písm. a)
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
nové znění § 3
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1) Ke zvýšení péče o půdu a její úrodnost se zřizuje při ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky Státní fond pro zúrodnění půdy (dále jen „Fond“).
(2) Fond ve všech věcech spravuje a jeho jménem jedná ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky (dále jen „správce Fondu“).
(3) Za hospodaření s prostředky Fondu odpovídá ministr zemědělství a výživy vládě České socialistické republiky a České národní radě.
§ 2
Hospodaření s prostředky Fondu kontroluje ministerstvo financí České socialistické republiky.
§ 3
Správce Fondu sestavuje každoročně rozpočet a závěrku Fondu, které předkládá Ministerstvu financí ve lhůtách stanovených pro sestavování státního rozpočtu a státního závěrečného účtu k projednání. Rozpočet a závěrku Fondu připojí Ministerstvo financí k návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předkládaného vládě. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně. Správce Fondu stanoví v návrhu rozpočtu Fondu jeho celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.1) Současně se závěrkou předloží správce Fondu vyhodnocení vynaložených prostředků Fondem.
§ 4
Příjmy Fondu jsou
a) (zrušeno 388/1991 Sb.)
b) dotace ze státního rozpočtu.
§ 5
Dalšími příjmy Fondu jsou:
a) úroky z prostředků Fondu uložených u Státní banky československé a z půjček poskytnutých Fondem žadatelům,
b) splátky půjček žadatelů,
c) splátky půjček a příspěvků žadatelů v případech, kdy bylo znemožněno zemědělské využití zúrodněné půdy,
d) příjmy z hmotného postihu žadatelů v případech, kdy nebylo prostředků Fondu využito podle stanovených podmínek,
e) další zdroje stanovené zvláštními předpisy.
§ 6
Pro finanční hospodaření Fondu se zřídí u Státní banky československé samostatný účet.
§ 7
(1) Z Fondu se mohou poskytovat subvence nebo půjčky na
a) výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, údržbu a provoz odvodnění a závlah zemědělských pozemků, jakož i nezbytné investice umožňující plné využití těchto zařízení,
b) úpravu vodních toků, s výjimkou toků vodohospodářsky významných,2)
c) zřizování malých vodních nádrží3) jako zdrojů vody pro závlahy,
d) výstavbu a obnovu rybníků a jejich čištění v souvislosti s řešením vodního režimu,
e) výstavbu silážních jam, kompostáren a zařízení pro zvýšení obsahu organických látek v půdě,
f) zřizování pastevních areálů,
g) výstavbu a úpravy zpevněných polních cest,
h) zakládání ovocných sadů, vinic a chmelnic,
i) hospodářsko-technické úpravy pozemků,4)
j) další zúrodňovací práce, a to
1. rekultivace nevyužívané půdy,
2. rekultivace luk a pastvin,
3. rekultivace a zúrodňování písčitých a těžkých půd,
4. rekultivace a zvyšování úrodnosti orné půdy,
5. protierosní opatření, terasování svahů a technické úpravy půdy