Input:

R 77/1969; Výkon rozhodnutí. Započtení vzájemné pohledávky Garance

č. 77/1969 Sb. rozh.
Námietku smerujúcu k započítaniu vzájomnej pohľadávky je možné uplatniť aj v konaní o výkon rozhodnutia návrhom na zastavenie výkonu rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. g) o. s. p.1
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 10. 10. 1968, 2 Cz 67/68.)
Uznesením Okresného súdu v Galante z 12. 9. 1967 bol prehlásený výkon rozhodnutia (povolený uznesením z 18. 11. 1966) za prípustný, pretože vymáhaná pohľadávka nezanikla započítaním protipohľadávok povinnej. Pritom sa súd prvého stupňa nezaoberal existenciou tých protipohľadávok povinnej, ktoré podľa jeho názoru sú sporné, o ktorých nebolo súdom dosiaľ rozhodnuté a ktoré preto povinná musí uplatniť zvláštnou žalobou. Krajský súd v Bratislave potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa uznesením z 21. 2. 1968 s tým, že si osvojuje dôvody súdu prvého stupňa.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutiami súdov oboch stupňov bol porušený zákon a tieto rozhodnutia zrušil.
Z odôvodnenia:
Ak majú veriteľ a dlžník vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí prejav smerujúci k započítaniu; zánik nastane okamžikom, kedy