Input:

R 77/1968; Řízení před soudem. Způsobilost k právním úkonům Garance

č. 77/1968 Sb. rozh.
Nedostatek ustanovení v občanském zákoníku o tom, kdy a za jakých předpokladů může být opatrovník osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům zproštěn jeho funkce, nebrání tomu, aby soud učinil takové opatření.
Podle § 193, 176 odst. 2 o. s. ř. rozhoduje o zproštění opatrovníka osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo omezené ve způsobilosti k právním úkonům jeho funkce předseda senátu usnesením, a to z důležitých důvodů, jmenovitě na základě zjištění, že opatrovník neplní řádně své povinnosti při péči o osobu, jíž byl ustanoven (§ 193, 178 odst. 1 o. s. ř.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 24. 1. 1968, 6 Co 28/68.)
Okresní soud v České Lípě rozhodl rozsudkem ze 17. 11. 1967, že se V. S. - dříve zbavená způsobilosti k právním úkonům - nadále toliko omezuje ve způsobilosti k právním úkonům; současně zprostil dosavadního oaptrovníka V. S. jeho funkce a ustanovil jí nového opatrovníka.
K odvolání, které směřovalo jen proti výroku o zproštění dosavadního opatrovníka V. S. jeho funkce, potvrdil krajský soud v Ústí nad Labem rozsudek soudu prvního stupně.
Z odůvodnění:
Z ustanovení občanského soudního řádu (jmenovitě z § 176 odst. 1 a 2) plyne, že event. zproštění opatrovníka nezletilého jeho funkce z hlediska § 82 zák. o rod. rozhoduje předseda senátu usnesením (srov. § 152 odst. 1 o. s. ř.). Nejde totiž o věc péče o nezletilého uvedenou v § 176 odst. 1 o. s. ř., v níž rozhoduje senát, nýbrž o jednu z ostatních věcí péče o nezletilé ve smyslu § 176 odst. 2 o. s. ř., v níž rozhoduje předseda senátu.
V opatrovnickém řízení podle § 192 a násl. o. s. ř. (tedy i v daném případě) platí ustanovení § 176 o. s. ř. obdobně (§ 193 o. s. ř.). To znamená, že o zproštění opatrovníka osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům jeho funkce rozhoduje rovněž předseda senátu usnesením; není pochopitelně na závadu, jestliže - jak učinil i soud prvního stupně - rozhodne senát a pojme své rozhodnutí do rozsudku.
Procesní předpisy pamatují tak v dostatečné míře na úpravu řízení o zproštění opatrovníka jeho funkce, do níž byl ustanoven stejně jako dosavadní opatrovník V. S. podle § 27 odst. 2 o. z. Avšak