Input:

77/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu, platné do 30.6.1966 Archiv

č. 77/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu, platné do 30.6.1966
[zrušeno č. 38/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 30. září 1963
o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě:
§ 1
(1) Touto vyhláškou se upravuje výkup a další zužitkování traktorů a traktorových přívěsů a návěsů (dále jen „traktory“) a zemědělských strojů (dále jen „stroje“), uvedených v příloze, pokud byly trvale vyřazeny z provozu.
(2) Vyhláška se nevztahuje na silniční tahače.1)
§ 2
(1) O vyřazení traktorů z provozu rozhoduje dopravní inspektorát veřejné bezpečnosti (dále jen „dopravní inspektorát“) v dohodě s okresním národním výborem, jestliže zjistí, že traktor je trvale nezpůsobilý k provozu, nebo na žádost vlastníka traktoru, popřípadě organizace, která má traktor ve správě (dále jen „vlastník“). Jde-li o traktory používané v zemědělských závodech, potvrdí žádost o vyřazení traktoru orgán státního odborného dozoru v zemědělství.2)
(2) O vyřazení strojů z provozu rozhodují orgány státního odborného dozoru v zemědělství, jestliže zjistí, že stroj je trvale nezpůsobilý k provozu nebo na žádost vlastníka stroje, popřípadě organizace, která má stroj ve správě (dále jen „vlastník“).
(3) Orgány státního odborného dozoru v zemědělství při rozhodování o vyřazení strojů (odstavec 2) a při potvrzování žádostí o vyřazení traktorů (odstavec 1) přihlížejí zejména:
a) k jejich celkovému technickému stavu a k jejich použitelnosti,
b) k technickému stavu jejich jednotlivých funkčně samostatných částí,
c) k jejich stáří,
d) k porovnání nákladů, které by si vyžádala jejich oprava s cenou nového traktoru nebo stroje obdobného typu,
e) k jejich celkovému počtu na příslušném pracovním úseku se zřetelem k plánovaným výrobním úkolům,
f) k jejich použitelnosti pro doplnění technologické linky strojů.
(4) Orgány státního odborného dozoru v zemědělství si při zjišťování podmínek, uvedených v odstavci 3 písm. e) a f) vyžádají stanovisko výrobní zemědělské správy.
§ 3
(1) K výkupu traktorů a strojů, které byly trvale vyřazeny z provozu (dále jen „vraky“) a jejich funkčně samostatných částí, jsou výhradně oprávněny ty strojní a traktorové stanice (dále jen „vrakovací středisko“), které určí ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
(2) Dopravní inspektorát a orgány státního odborného dozoru v zemědělství uvedou v rozhodnutí o vyřazení traktoru, popřípadě stroje z provozu, příslušné vrakovací středisko (odstavec 1).
§ 4
(1) Vlastníci traktorů, popřípadě strojů, nesmějí z nich vyjmout žádnou funkční samostatnou část ani součástku s výjimkou pneumatik a duší po tom, kdy podali žádost o