Input:

77/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a potravinářského průmyslu o zpracování zrnin ve mzdě a míchání krmiv, platné do 31.8.1998 Archiv

č. 77/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a potravinářského průmyslu o zpracování zrnin ve mzdě a míchání krmiv, platné do 31.8.1998
[zrušeno č. 208/1998 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstev zemědělství a potravinářského průmyslu
ze dne 3. června 1960
o zpracování zrnin ve mzdě a míchání krmiv
Ministerstva zemědělství a potravinářského průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle §§ 1 a 2 dekretu presidenta republiky č. 109/1945 Sb., o řízení výroby, podle § 15 odst. 1 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků a podle § 7 bod 3 písm. b) vyhlášky Státní plánovací komise č. 186/1959 Ú. l., o podrobnějším vymezení působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen:
Zpracování zrnin a míchání krmiv
§ 1
Zpracovat zrniny ve mzdě na mlýnské výrobky si mohou dát:
a) zemědělské závody, které získaly zrniny z vlastní výroby nebo vzájemnou výměnou mezi sebou nebo v rámci družstevní spolupráce;
b) osoby, které získaly zrniny nákupem podle předpisů o prodeji přebytků nebo jako naturálie rozdělované v jednotných zemědělských družstvech na pracovní jednotky a dále jako naturální plnění (výměnek, brigádnická výpomoc apod.);
c) zaměstnanci státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru, kteří získali zrniny nákupem podle předpisu o odprodeji zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru;
d) závody n. p. Biokrma, které získaly zrniny ke krmným účelům nákupem od státních statků.
§ 2
(1) Na jedlé mlýnské výrobky zpracovávají zrniny ve mzdě výhradně mlýny, kterým okresní národní výbor v dohodě s mlýnským podnikem vydá písemné povolení k mletí, přičemž stanoví každému z těchto mlýnů mlecí obvod z jedné nebo několika obcí s přihlédnutím k jejich vzdálenosti od mlýna a k jeho kapacitě.
(2) Na krmné mlýnské výrobky zpracovávají zrniny ve mzdě mlýny a míchárny krmiv výkupních podniků (dále jen „míchárny“), kterým budou vydána povolení a stanoveny obvody podle odstavce 1; u mícháren vydávají se povolení a stanoví se obvody též v dohodě s příslušným výkupním podnikem.
§ 3
Mlýny a míchárny mohou být za účelem čištění uzavřeny. Dobu uzavření určí u mlýna mlýnský podnik a u míchárny výkupní podnik, a to se souhlasem okresního národního výboru. Uzavření mlýna a míchárny musí být vyhlášeno způsobem v místě obvyklým nejméně tři týdny předem.
§ 4
Odměny za zpracování zrnin ve mlýnech
(1) Za zpracování pšenice a žita na mouku nebo opracování ječmene na kroupy ve mzdě se platí melné, které činí za každých 100 kg 25 Kčs.1*)
(2) Za zpracování zrnin ve mzdě určených ke krmným účelům na krmné mlýnské výrobky se platí melné, které činí za každých 100 kg:
 
zrnin zpracovaných na hrubý šrot
3,40 Kčs
zrnin zpracovaných na jemný šrot
4,- Kčs
mačkání zrnin
2,20 Kčs2*)
§ 5
Odměny za zpracování zrnin a míchání krmiv v míchárnách
Odměna za zpracování zrnin ve mzdě určených ke krmným účelům, vojtěšky apod. činí v míchárnách za 100 kg 3,40 Kčs při zpracování na hrubý šrot a 4 Kčs při zpracování na jemný šrot. Odměna za míchání krmiv se řídí podle