Input:

77/1959 Sb., Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě, platné do 31.12.1961 Archiv

č. 77/1959 Sb., Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě, platné do 31.12.1961
[zrušeno č. 4/1962 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1959
o Sbírce zákonů a o Úředním listě
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I
Sbírka zákonů Republiky československé
§ 1
K vyhlašování obecných právních předpisů slouží Sbírka zákonů Republiky československé (dále jen „Sbírka“). Její zkratka je „Sb.“.
§ 2
Ve Sbírce se vyhlašují:
a) zákony;
b) zákonná opatření předsednictva Národního shromáždění, usnesení Národního shromáždění, jimiž se tato opatření schvalují nebo se jim schválení odpírá, a oznámení o tom, že tato opatření pozbyla další platnosti;
c) vládní nařízení a vyhlášky a dále usnesení vlády, která vláda určí k vyhlášení;
d) nařízení a vyhlášky ministrů a vyhlášky ústředních úřadů a orgánů;
e) vyhlášky krajských národních výborů a jejich výkonných orgánů, je-li jejich vyhlášení ve Sbírce nutné nebo účelné;
f) vyhlášky o sjednání mezinárodních smluv a dohod, o jejich ratifikaci nebo výpovědi nebo o jiných otázkách jich se týkajících, je-li jejich vyhlášení ve Sbírce nutné nebo účelné; spolu s vyhláškou lze za téže podmínky vyhlásit i znění mezinárodní smlouvy nebo dohody;
g) jiná obecná opatření presidenta republiky, Národního shromáždění, jeho předsednictva, vlády nebo jejích členů, vyžaduje-li to zákon nebo povaha věci.
§ 3
Ve Sbírce se dále vyhlašují:
a) zákony Slovenské národní rady a obecné právní předpisy, které k jejich provedení vydá sbor pověřenců a jeho členové, pověřenectva a jiné ústřední slovenské úřady a orgány, stanoví-li tento způsob vyhlášení zákon Slovenské národní rady;
b) usnesení sboru pověřenců, která sbor pověřenců určí k vyhlášení;
c) vyhlášky, které k provedení zákonů vydávají pověřenci a ústřední slovenské úřady a orgány;
d) jiná obecná opatření Slovenské národní rady, jejího předsednictva, sboru pověřenců a jeho členů, vyžaduje-li to zákon nebo povaha věci.
§ 4
(1) Vydání obecných právních předpisů ministerstev, pověřenectev a jiných ústředních nebo slovenských ústředních úřadů a orgánů, jejichž znění není účelné ve Sbírce vyhlásit, zejména pro omezený okruh organizací nebo osob, na které se vztahují, je třeba ve Sbírce oznámit.
(2) Předpisy uvedené v odstavci 1 musí být každému přístupny u orgánu, který je vydal, a u dalších orgánů stanovených v oznámení.
§ 5
(1) Sbírka se vydává v postupně číslovaných částkách, z nichž každá obsahuje v čele označení dne,