Input:

č. 77/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 77/1955 Sb. rozh. obč.
Podstatnou změnu poměrů odůvodňující snížení nebo zánik nároku bývalé manželky na úhradu osobních potřeb může dlužník uplatnit nejen návrhem podle § 162 o. s. ř., nýbrž i námitkami proti exekuci podle § 441 o. s. ř.
To platí nejen v případě, že úhrada osobních potřeb byla stanovena rozsudkem, nýbrž i tehdy, když se tak stalo soudním smírem.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 17. března 1955, Cz 38/55.)
Za řízení o rozvod manželství zavázal se manžel smírem z 19. 12. 1951 platit své manželce pro dobu po rozvodu úhradu osobních potřeb 1800 Kčs měsíčně za dalších podmínek ve smíru blíže uvedených. V řízení o snížení této úhrady osobních potřeb byla smírem z 21. března 1953 snížena výše úhrady na 1000 Kčs. K návrhu býv. manželky byla dne 23. 2. 1954 podle tohoto smíru povolena exekuce na plat dlužníka, a to pro nedoplatky za leden a únor 1954 celkem 400 Kčs, a do budoucnosti za březen 1954 až únor 1957 po 200 Kčs. Dlužník podal proti exekuci námitky, v nichž mimo jiné uvedl, že v květnu 1954 se mu narodil syn a že jeho nynější manželka není následkem toho výdělečně činná.
Lidový soud v Rychnově n. Kn., pob. v Kostelci n. Orl., vyhověl námitkám dlužníkovým a exekuci prohlásil za nepřípustnou, pokud měsíční příspěvek od 13. 3. 1954 převyšuje 100 Kčs měsíčně. Své rozhodnutí opřel soud o zjištění, že u dlužníka došlo ke změně v jeho hospodářských poměrech narozením syna a vyřazením manželky z výdělečné činnosti. V tom spatřoval soud podstatnou změnu poměru, která dovoluje, aby k ní i v řízení o námitkách podle § 441 o. s. ř. přihlédl a nově povinnost upravil, ovšem Í jen s účinností pro vedenou exekuci.
Krajský soud v Hradci Králové k odvolání vymáhající věřitelky rozsudek soudu prvé stolice změnil a dlužníkovým námitkám nevyhověl. Odvolací soud připustil, že narozením dítěte a přechodným vyřazením dlužníkovy manželky z práce došlo ke změně v poměrech dlužníka. Má však za to, že v řízení podle § 441 o. s. ř. soud se nemůže zabývat tím, zda tato změna je též podstatnou změnou okolností, za jakých došlo k uzavření smíru, že by jinak vybočoval z rámce § 441 o. s. ř. Po názoru soudu není ani narození dítěte samo o sobě skutečností, která by způsobovala zánik vymáhaného nároku a bránila jeho vykonatelnosti. Je-li základem úpravy smír, nemůže soud ani v řízení o námitkách podle § 441 o. s. ř. jít dál než přezkoumat okolnosti, které byly základem při uzavírání smíru a nesmí nově upravovat příspěvek s hlediska § 54 zák. o právu rod. volnou úvahou. Není také možné, aby dlužník pouhým uplatněním okolnosti, že se mu narodilo dítě, zvrátil celý podklad smíru. Soud by musel přihlížet ke všem skutečnostem a okolnostem, které tvořily podklad při uzavírání smíru, a to se může učinit jen v řízení o návrhu na novou úpravu úhrady osobních potřeb býv. manželky.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona 4 Podané generálním prokurátorem, že rozsudkem krajského soudu byl porušen zákon, rozsudek ten zrušil a krajskému soudu uložil, aby ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Byl-li účastník pravomocným rozsudkem odsouzen plnit dávky, které se stanou splatnými až po vynesení rozsudku, a změnily-li se podstatně okolnosti, na