Input:

R 77/1954 (tr.); Garance

č. 77/1954 Sb. rozh. tr.
Zlé nakládání s osobou spáchané způsobem, že tím pachatel ruší základní pravidla občanského soužití, naplňuje skutkovou podstatu přestupku proti ochraně občanského soužití podle § 127 tr. zák. spr. Tento přestupek může být spáchán i z neopatrnosti.
Obrana proti útoku zakládající skutkovou podstatu přestupku je beztrestná jen za předpokladů, za kterých je beztrestným jednání z nouze podle § 8 tr. zák. spr.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 27. května 1954, 7 To 88/54.)
Mezi obviněným, který pracoval jako dentista v zubním ambulatoriu OÚNZ, a instrumentářkou téhož ambulatoria došlo v pracovní době, kdy byli v ambulatoriu pacienti a další zdravotnický personál, k hádce, při které obviněný v rozčilení udeřil instrumentářku dvakrát rukou do hlavy.
Lidový soud trestní v Brně uznal obviněného vinným přestupkem proti ochraně občanského soužití podle § 127 tr. zák. spr.
Krajský soud zamítl odvolání obviněného.
Z odůvodnění:
Žaloba vinila obviněného, že úmyslně ublížil instrumentářce na zdraví, že čin měl za následek těžkou újmu na zdraví, protože poraněná trpící cukrovkou následkem jednání obviněného onemocněla, a že tak spáchal trestný čin ublížení na zdraví podle § 219 k odst. 1, 3 tr. zák.
Shodným svědectvím ošetřujících lékařů a posudkem znalce je však zjištěno, že údaje instrumentářky o následcích jednání obviněného jsou silně přehnané a že obviněný jí způsobil jen ublíženi na těle zcela přechodného rázu, které nemělo za následek porušeni její tělesné integrity a nemělo nepříznivý vliv na způsob jejího života a její práci a že její onemocnění následkem cukrovky nebylo v žádné souvislosti s poraněním, jež jí obviněný způsobil. Nalézací soud proto dospěl ke správnému závěru, když usoudil, že skutek obviněného nezakládá skutkovou podstatu zažalovaného trestného činu ublížení na zdraví podle § 219 odst. 1, 3 tr. zák. Vzhledem k povaze poranění nelze však jednání obviněného považovat ani za ublížení na zdraví z nedbalosti podle §§ 221 nebo 222 tr. zák.
Nalézací soud nepochybil ani když uznal obviněného vinným přestupkem proti ochraně občanského soužití podle § 127 tr. zák. spr. Podle správného skutkového zjištění nalézacího soudu, jež nedoznalo změn ani v odvolacím řízení, ublížil obviněný instrumentářce zlým nakládáním. Tato skutečnost by sama o sobě naplňovala pouze skutkovou podstatu mírněji trestného přestupku urážky na cti podle § 133 tr. zák. spr., kdyby nebylo dalších zjištěných okolností, za kterých byl čin spáchán a jež nelze podřadit pod ustanovení § 133 tr. zák. spr.
Obviněný se dopustil závadného chování na pracovišti vůči své podřízené spolupracovnici v