76/2008 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 76/2008 Sb.
[zrušeno č. 134/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2008,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 písm. a) se slova „v § 12 odst. 4“ nahrazují slovy „v prováděcím právním předpisu podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na stavební práce“.
2. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „v § 12 odst. 3 písm. b)“ nahrazují slovy „v prováděcím právním předpisu podle § 12 odst. 1 pro veřejné zakázky na služby“.
3. § 12 zní:
㤠12
Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty
(1) Nadlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota podle § 13 bez daně z přidané hodnoty dosáhne nejméně finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem pro jednotlivé kategorie zadavatelů a druhy veřejných zakázek, případně kategorie dodávek nebo služeb. Tento prováděcí právní předpis stanoví rovněž seznam zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a výši tohoto limitu.
(2) Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a nedosáhne finančního limitu podle odstavce 1.
(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
4. V § 18 odst. 1 písm. d) se slova „jde o výzkum a vývoj“ nahrazují slovy „jejich předmětem jsou služby ve výzkumu a vývoji“.
5. V § 26 odst. 5 se číslo „6“
 
 Nahoru