Input:

R 76/1969; Řízení před soudem. Způsobilost k právním úkonům Garance

č. 76/1969 Sb. rozh.
Pro rozhodnutí, jímž se zcela ruší a odstraňuje rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobislosti k právním úkonům podle § 190 o. s. ř., není třeba splnění podmínek obnovy řízení. Toto rozhodnutí, jímž se zrušuje původní nesprávné rozhodnutí, má zpětnou účinnost v tom směru, že se po jeho právní moci hledí na osobu, jež byla dříve zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo omezena ve způsobislosti k právním úkonům, jako by nikdy nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům, popř. omezena ve způsobilosti k právním úkonům.
Ustanovení § 190 o. s. ř. je použitelné i tehdy, jestliže byl nekdo dříve zbaven způsobilosti k právním úkonům, ač byly splněny podmínky jen pro jeho omezení ve způsobilosti k právním úkonům. Dojde-li v takovém případě k zrušení původního rozhodnutí o zbavení způsobislosti k právním úkonům, je třeba současně vyslovit omezení způsobislosti k právním úkonům; výrok o omezení způsobilosti k právním úkonům je ovšem účinný ke dni, k němuž byla dotčená osoba (nesprávně) zcela zbavena způsobilosti k právním úkonům.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 31. 1. 1969, 2 Cz 1/69.)
Obvodní prokurátor pro Prahu 10 podal dne 29. 11. 1962 návrh, aby M. Š. byla částečně zbavena svéprávnosti, protože posílá různým orgánům zmatená podání a podle sdělení OÚNZ v P. 10 trpí už po dobu 11 let duševní poruchou.
Obvodní soud pro Prahu 1O vyslovil usnesením z 8. 10. 1963, že zbavuje M. Š. úplně svéprávnosti, a to na základě posudku znalců z oboru psychiatrie, podle něhož jmenovaná trpí plíživou paranoidní psychózou s bludy pronásledování a ukřivdění a s chorobným jednáním sudičsko-kverulatorním. Městský soud v Praze nevyhověl stížnosti M. Š. a usnesením z 21. 11. 1963 potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Dne 4. 5. 1967 navrhla M. Š. zrušení zbavení svéprávnosti s odůvodněním, že se cítí duševně zdravou a považuje se za schopnou, aby sama vyřizovala své záležitosti.
Obvodní soud pro Prahu 10 zamítl návrh M. Š. rozsudkem ze 7. 2. 1968; zároveň vyslovil, že M. Š. nepřísluší po dobu 3 let podávat návrhy na vrácení způsobilosti k právním úkonům. Ze znaleckého posudku znalců z oboru psychiatrie zjistil totiž, že M. Š. trpí i nadále duševní chorobou (paranoidní schizofrenií se sudičsko-kverulatorními postoji s perzekučními bludy); i z osobního výslechu navrhovatelky došel soud k přesvědčení, že u ní trvají perzekuční bludy.
Nejvyší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že byl rozsudkem soudu prvního stupně porušen zákon a zrušil jej.
Z odůvodnění:
Podle § 10 odst. 3 o. z. změní nebo zruší soud zbavení nebo omezení způsobislosti k právním úkonům, změní-li se nebo odpadnou-li důvody, které k němu vedly. To znamená, že k novému rozhodnutí, jímž by bylo změněno nebo zrušené zbavení nebo omezení způsobislosti k právním úkonům, může dojít jen tehdy, jestliže se změnily podmínky, které odůvodňovaly původní rozhodnutí. Tímto novým rozhodnutím při změněných podmínkách se neruší původní rozhodnutí, ale mění se nebo ruší zbavení nebo omezení způsobislosti k právním úkonům, a to s účinky ode dne nového rozhodnutí.
Otázku nového rozhodnutí v řízení o zbavení nebo omezení