Input:

R 76/1968; Řízení před soudem. Výživné dětí Garance

č. 76/1968 Sb. rozh.
Ojedinělý příjem dítěte (např. v době školních prázdnin), které se jinak připravuje studiem na budoucí povolání, neovlivňuje zpravidla vyživovací povinnost rodičů.
Věcné projednání vzájemného návrhu (§ 97 odst. 1 o. s. ř.) podaného v odvolacím řízení není přípustné; jiné řešení by nebylo ve shodě s ustanoveními občanského soudního řádu o funkční příslušnosti.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 10. 1. 1968, 6 Co 676/67.)
Žalobce (otec žalované) navrhoval, aby byl zproštěn povinnosti platit výživné pro žalovanou, jež bylo určeno v době nezletilosti žalované částkou 320 Kčs měsíčně.
Obvodní soud pro Prahu 7 vyhověl žalobci rozsudkem ze 14. 9. 1967 toliko zčásti, když snížil výživné žalobce pro žalovanou pro dobu od podání žaloby do 30. 6. 1967 z částky 320 Kčs měsíčně na částku 170 Kčs měsíčně (na základě zjištění, že žalovaná jako učnice měla v uvedené době vlastní příjem 370 až 400 Kčs měsíčně) a zprostil žalobce povinnosti platit výživné pro žalovanou v červenci 1967 (na základě zjištěn, že žalovaná vydělala na brigádě 800 Kčs); zamítl žalobu, pokud se jí žalobce domáhal zproštění povinnosti platit výživné pro žalovanou, případně snížení výživného žalobce pro žalovanou, pro dobu od 1. 8. 1967 nadále.
Žalobce vytýkal v odvolání soudu prvního stupně, že jej nezprostil vyživovací povinnosti k žalované pro dobu od 1. 8. 1967. Naproti tomu žalovaná vyslovila nespokojenost s tím, že vůbec došlo ke snížení výživného žalobce pro ni (od podání žaloby do 30. 6. 1967) a k zproštění žalobce povinnosti platit jí výživné v červenci 1967; v odvolání žádala také, aby bylo výživné žalobce zvýšeno od 1. 8. 1967 na částku 420 Kčs měsíčně.
Městský soud v Praze shledal jen odvolání žalované zčásti důvodným. Rozsudkem z 10. 1. 1968 změnil rozsudek soudu prvního stupně v tom směru, že se i v červenci 1967 pouze snižuje výživné žalobce pro žalovanou na částku 170 Kčs.
Z odůvodnění:
Ze zprávy Zemědělské technické školy oboru zahradnického v P. z 9. 1. 1968 odvolací soud zjistil, že žalovaná byla doporučena ke dvouletému studiu v této škole podnikem, v němž se vyučila. Přijímací zkoušku složila s úspěchem. Je snaživá, pilná,ochotná a své školní povinnosti plní svědomitě; má všechny předpoklady k dokončení zvoleného studia.
Uvedené studium navazuje na předcházející učební poměr žalované, ukončený se zdarem složením učňovských zkoušek. Z toho a z ověřených předpokladů žalované připravovala dále dvouletým studiem k lepšímu životnímu uplatnění v práci kvalifikovaného zemědělského technika. Za takového stavu trvá vyživovací povinnost rodičů k ní a odvolání žalobce není zásadně důvodné; žalobce nemohl být zproštěn povinnosti platit výživné pro žalovanou pro dobu od 1. 8. 1967.
Žádosti žalované, obsažené poprvé v odvolání, aby totiž bylo zvýšeno výživné žalobce pro ni od 1. 8. 1967 na částku 420 Kčs měsíčně, nebylo možno rovněž