Input:

76/1966 Sb., Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků Garance

č. 76/1966 Sb., Vyhláška ministerstva financí o odpisování základních prostředků
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 5.října 1966
o odpisování základních prostředků
Ministerstvo financí stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č.109/1964 Sb.:
§ 1
Odpisovací povinnost
(1) Povinnost odpisovat základní prostředky podle této vyhlášky mají:
a) státní hospodářské organizace,
b) podniky zahraničního obchodu,
c) družstevní organizace,
d) ostatní socialistické organizace jen pokud jde o jejich zařízení, která slouží převážně výrobním nebo jiným hospodářským účelům a mají samostatnou rozvahu.
(2) Základní prostředky odpisuje ta organizace, která je má ve správě (vlastnictví) nebo v trvalém užívání.
§ 2
Provádění odpisů
(1) Základní prostředky se odpisují z pořizovací (reprodukční) ceny (dále jen cena).
(2) Doba odpisování a tomu odpovídající roční odpisové sazby základních prostředků, jsou stanoveny normami odpisů v příloze této vyhlášky.Doba odpisování může být zkrácena a roční odpisová sazba zvýšena ministerstvem financí podle zásad stanovených vládou.
(3) Základní prostředky se podle charakteru užívání odpisují příslušnou roční sazbou norem odpisů v členění podle oborů jednotného třídění základních prostředků od prvního dne měsíce, který bezprostředně následuje po dni jejich účetního převedení do základních prostředků, nebo jestliže se začnou užívat dříve, po dni jejich uvedení do užívání, bez přerušení do konce měsíce, v němž dojde k úplnému odepsání jejich ceny (§ 1), nebo k vyřazení:
a) převodem správy (vlastnictví) a zánikem práva trvalého užívání,
b) převedením do prodeje jinou organizací,
c) zahájením fyzické likvidace.
(4) Při vyřazení základních prostředků, které nebyly úplně odepsány se
a) při převodu správy (vlastnictví) zvýší nebo sníží odpisy o rozdíl mezi zůstatkovou a prodejní cenou,
b) při fyzické likvidaci zvýší odpisy o zůstatkovou cenu, s