Input:

R 76/1966; Vady věcí Garance

č. 76/1966 Sb. rozh.
Nárok na slevu z ceny pro vady věci může být kupujícím s úspěchem uplatněn, jestliže vady věci vytkl nejpozději ve lhůtě šesti měsíců od převzetí věci. Tato lhůta nemůže být prodloužena a počátek běhu této lhůty nemůže nastat jinak, než od převzetí věci.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 23. listopadu 1965, 7 Co 468/65.)
Okresní soud Plzeň-město vyhověl žalobě na zaplacení částky 900 Kčs.
Krajský soud v Plzni rozsudek soudu prvého stupně potvrdil.
Z odůvodnění:
Ve včas podaném odvolání žalovaný opětovně připustil, že při sjednání smlouvy o výměně motocyklů se zavázal žalobci doplatit částku 1000 Kčs, ani nepopřel pravost písemného prohlášení ze dne 9. 6. 1965, jímž tento dluh ve zbytku 900 Kčs výslovně uznal, znovu však, stejně jako před soudem I. stupně namítá, že motocykl nebyl jízdy schopný, oprava spodní části rámu a přední vidlice motocyklu provedena neodborně. Tvrdí, že na tyto vady jej žalobce neupozornil, ač k tomu byl povinen a zdůrazňuje, že žalobce o uvedených nedostatcích uvědomil, jakmile je zjistil, i když se o nich dověděl až v létě 1965, již poté, co prohlášení o uznání svého závazku podepsal. Domáhá se změny napadeného rozsudku tak, že se žaloba v celém rozsahu zamítá.
Soud I. stupně především správně posuzuje právní vztah, smlouvu o výměně motocyklů i nárok z něho vzniklý podle ust. § 399 a násl. o. z. Mezi účastníky zůstalo nesporné, že ke smlouvě o výměně motocyklů, jejichž součástí byl i závazek odvolatele, doplatit žalobci částku 1000 Kčs, došlo již v listopadu 1964. Stejně tak zůstalo