Input:

76/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě Garance

č. 76/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 11.července 1962
o Smlouvě o Antarktidě
Dne 1. prosince 1959 byla ve Washingtonu sjednána Smlouva o Antarktidě.
Národní shromáždění vyslovilo se Smlouvou souhlas dne 29.března 1962 a president republiky podepsal listinu o přístupu Československé socialistické republiky k uvedené Smlouvě dne 6.května 1962.
Listina o přístupu byla uložena u Státního departmentu Spojených států amerických dne 14.června 1962.
Podle svého článku XIII odst. 5 vstoupila Smlouva téhož dne pro Československou socialistickou republiku v platnost.
Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
Smlouva o Antarktidě
Vlády Argentiny, Austrálie, Belgie, Chile, Francouzské republiky, Japonska, Nového Zélandu, Norska, Jihoafrické Unie, Svazu sovětských socialistických republik, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických,
uvědomujíce si, že je v zájmu všeho lidstva, aby Antarktida nadále vždy sloužila výhradně mírovým účelům a nestala se dějištěm ani předmětem mezinárodních sporů;
uznávajíce podstatný přínos k vědeckému poznání na základě mezinárodní spolupráce ve vědeckém výzkumu Antarktidy;
přesvědčeny, že vytvoření pevného základu pro pokračování v této spolupráci a pro její rozvoj na základě svobodného vědeckého bádání v Antarktidě, jak tomu bylo po dobu Mezinárodního geofyzikálního roku, odpovídá zájmům vědy a pokroku všeho lidstva;
jsouce dále přesvědčeny, že smlouva, která zajišťuje využití Antarktidy jen pro mírové účely, a pokračování mezinárodního dorozumění v Antarktidě, přispěje k uskutečnění cílů a zásad Charty Organizace spojených národů;
se dohodly na tomto:
Článek I
1. Antarktidy bude využito jen pro mírové účely. Zakazují se mimo jiné jakékoli opatření vojenského charakteru, jako je vybudování vojenských základen a opevnění, konání vojenských manévrů, jakož i pokusy s jakýmikoli druhy zbraní.
2. Tato Smlouva nezabraňuje využít vojenského personálu nebo zařízení pro vědecké výzkumy nebo pro jakékoli jiné mírové účely.
Článek II
Svobodný vědecký výzkum v Antarktidě a spolupráce v tomto směru, jak byly uplatňovány za Mezinárodního geofyzikálního roku, potrvají v souladu s ustanoveními této Smlouvy.
Článek III
1. Na podporu mezinárodní spolupráce ve vědeckých výzkumech v Antarktidě, jak to stanoví článek II této Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že si budou v nejvyšší možné a prakticky proveditelné míře:
a) vyměňovat informace o plánech vědeckých prací v Antarktidě, aby byla zajištěna maximální úspora prostředků a efektivnost práce;
b) vyměňovat vědecký personál mezi výpravami a stanicemi v Antarktidě;
c) vyměňovat údaje a výsledky vědeckých pozorování v Antarktidě a zajistí k nim volný přístup.
2. Při plnění tohoto článku bude všemožně podporováno navazování aktivní spolupráce s těmi odbornými organizacemi Organizace spojených národů a jinými mezinárodními organizacemi, které mají o Antarktidu zájem z vědeckého nebo technického hlediska.
Článek IV
1. Nic, co je v této Smlouvě obsaženo, nebude vykládáno jako:
a) zřeknutí se kteréhokoli ze smluvních