Input:

76/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona, platné do 31.12.1975 Archiv

č. 76/1961 Sb., Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona, platné do 31.12.1975
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv a energetiky
ze dne 7. července 1961,
kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona
Ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 26 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) - dále jen „zákon”:
Oddíl I
Výklad některých pojmů
§ 1
Topné plyny
(K § 2 zákona)
Topnými plyny jsou všechny druhy svítiplynu, zemních přírodních plynů (zejména plyn naftový a karbonský), koksárenský plyn, zkapalněný topný plyn (propan-butan), plyny ze zpracování (štěpení) kapalných paliv, vysokopecní plyn a generátorové plyny, jakož i plyny získané podzemním zplyňováním.1)
Plynárenská zařízení
(K § 3 zákona)
§ 2
Zařízení pro výrobu topných plynů
(1)  Zařízeními pro výrobu topných plynů jsou nejen plynárny a generátorové stanice, nýbrž i čistírny topných plynů a zařízení pro jejich úpravu (zejména na krakování zemních plynů, na karburaci topných plynů, pro výrobu směsi propanu-butanu se vzduchem), kde jsou topné plyny hlavním výrobkem a jsou určeny pro dodávku do plynovodní sítě nebo pro jinou účelovou potřebu.
(2)  Součástí zařízení pro výrobu topných plynů je též vnitrozávodní rozvod topných plynů, a to až k uzávěru ústícímu do plynovodní sítě (předávací místo), popřípadě u zařízení sloužících k účelové výrobě provozovatele až k vlastnímu spotřebiči.
(3)  Předávacím místem z výroby, těžby a uskladnění, jakož i ze zdroje topných plynů do plynovodní sítě je první uzávěr za měřidlem, nebylo-li mezi Sdružením plynáren a provozovatelem plynárenského zařízení nebo zdroje topných plynů dohodnuto něco jiného.
§ 3
Zařízení pro uskladnění topných plynů
Zařízením pro uskladnění topných plynů jsou:
a)  plynojemy, jestliže jsou připojeny na plynovodní síť,
b)  podzemní zásobníky a nádrže topných plynů vybudované uměle nebo v přírodních strukturách, anebo ve strukturách po vyčerpaných zásobách přírodních plynů.
§ 4
Zařízení pro rozvod topných plynů
(1)  Zařízeními pro rozvod topných plynů jsou nejen plynovody (od předávacího místa z výroby, těžby nebo uskladnění až k plynovodní přípojce), nýbrž i kompresní, dmýchací a regulační stanice pro veřejný rozvod a tankovací stanice topných plynů. Regulačními stanicemi pro veřejný rozvod jsou stanice pro zásobování měst, sídlišť a obytných domů.
(2)  K zařízením pro rozvod topných plynů, jde-li o zkapalněné topné plyny, patří též plnicí stanice, jakož i zařízení na dopravu těchto plynů (sudy a ocelové nádoby (láhve) s náplní o váze 10 kg a vyšší, jakož i cisterny, s výjimkou cisteren železniční dopravy).
§ 5
Plynovodní přípojky
(1)  Plynovodní přípojka slouží k připojení odběrního plynového zařízení na plynovod; sahá od plynovodu až k hlavnímu uzávěru odběrního plynového zařízení.
(2)  Plynovodní přípojka, která odbočuje od vysokotlakého nebo středotlakého plynovodu, je přípojkou průmyslovou. Plynovodní přípojky nízkotlaké a středotlaké přípojky pro obytné domy jsou přípojkami pro