Input:

76/1959 Sb., Zákon o některých služebních poměrech vojáků, platné do 30.11.1999 Archiv

č. 76/1959 Sb., Zákon o některých služebních poměrech vojáků, platné do 30.11.1999
ZÁKON
ze dne 18. prosince 1959
o některých služebních poměrech vojáků
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Občané Československé republiky konají vojenskou službu v ozbrojených silách budovaných k obraně svobody a nezávislosti státu a socialistického zřízení. Účelem zákona je upravit služební poměry vojáků v souladu se současným stavem výstavby ozbrojených sil, vytvořit předpoklady pro další zlepšování výkonu služby v ozbrojených silách a stanovit v zákoně některá práva a povinnosti vojáků upravené dosud různými vojenskými předpisy.
DÍL I
Vojenská přísaha
§ 2
(1)  Vojenská přísaha je slavnostním závazkem k plnění povinností při obraně státu, vyplývajících pro vojáky zejména z ústavy, zákonů, vojenských řádů a rozkazů.
(2)  Vojáci jsou povinni vykonat přísahu:
„Já, občan Republiky československé, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.
Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem, a připravovat se pro boj, abych mohl na rozkaz presidenta a vlády Republiky československé co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.
Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.
Tak přísahám!”
DÍL II
Vojenské hodnosti
§ 3
(1)  Vojenská hodnost (dále jen „hodnost”) je výrazem politických kvalit, vojenských znalostí, zkušeností a schopnosti velet vojskům nebo vykonávat funkce ve štábech a zařízeních ozbrojených sil.
(2)  Hodnosti se udělují vojákům s přihlédnutím k jejich morálně politickým a odborným kvalitám, výsledkům služební činnosti, zásluhám, funkčnímu zařazení a délce vojenské služby.
§ 4
Stanoví se tyto hodnosti:
a)  mužstva: vojín,
b)  poddůstojníků: svobodník, desátník, četař,
c)  praporčíků: rotní, rotmistr, nadrotmistr, podpraporčík, praporčík, nadpraporčík,
d)  důstojníků: podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník,
e)  generálů: generálmajor, generálporučík, generálplukovník, armádní generál.
§ 5
Jmenování a povýšení do hodnosti
(1)  Vojákům v činné službě a v záloze, kteří nebyli jmenováni nebo povýšeni do vyšších hodnotí, přísluší hodnost vojína.
(2)  Do vyšších hodností mohou být jmenování nebo povýšeni jen vojáci bezvýhradně oddaní pracujícímu lidu a socialistickému zřízení, s potřebnou tělesnou zdatností, kteří splňují morálně politické a odborné požadavky stanovené prováděcími předpisy.
(3)  Do hodnosti generálů jmenuje a povyšuje na návrh vlády president republiky. Do hodností důstojníků jmenují ministr národní obrany a ministr vnitra, povyšují ministr národní obrany a ministr vnitra nebo