Input:

76/1958 Sb., Vládní nařízení o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků, platné do 27.12.1962 Archiv

č. 76/1958 Sb., Vládní nařízení o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků, platné do 27.12.1962
[zrušeno č. 122/1962 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. listopadu 1958
o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků
Vláda Republiky československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
Potravinářské a zemědělské výrobky jsou základním zdrojem výživy obyvatelstva a jejich jakost má přímý vliv na úroveň výživy lidu. Péče, která je věnována soustavnému zvyšování životní úrovně našeho pracujícího lidu, vyžaduje, aby pracujícím byly zajištěny potravinářské a zemědělské výrobky nejlepší jakosti. Kontrolu jakosti potravinářských a zemědělských výrobků vykonává Státní inspekce jakosti potravinářských a zemědělských výrobků.
§ 2
Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků tvoří:
1. Ústřední inspektorát se sídlem v Praze, podřízený ministru potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.
2. Oblastní inspektorát se sídlem v Bratislavě, podřízený pověřenci potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.
3. Inspektoráty v krajích, podřízené ústřednímu (oblastnímu) inspektorátu.
§ 3
(1) Státní inspekce jakosti potravinářských a zemědělských výrobků (dále jen „Státní inspekce“) plní zejména tyto úkoly:
a) sleduje a prověřuje jakost výrobků potravinářského průmyslu a surovin používaných k jejich výrobě, jejich skladování a dbá na dodržování jejich předepsané jakosti; sleduje a prověřuje jakost a skladování vykupovaných zemědělských výrobků;
b) provádí rozbory potravinářských a zemědělských výrobků a na základě zjištěných hodnot vystavuje posudky a osvědčení o jakosti;
c) prověřuje jakost potravinářských a zemědělských výrobků při jejich dovozu a vývozu v rozsahu stanoveném ministrem potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků v dohodě s ministrem zahraničního obchodu.
(2) Státní inspekce spolupracuje s kontrolními orgány ústředních úřadů a jiných organizací a s výkonnými orgány národních výborů.
(3) Státní inspekce úzce spolupracuje s