Input:

č. 76/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 76/1957 Sb. rozh. obč.
Ustanovení poznámky k pol. 7 čl. II sazebníku nař. min. sprav, č. 115/1951 Sb. platí jen v poměru advokátní poradny k zastoupenému.
V rozsudku o žalobě na zjištění otcovství a placení výživného nezl. dítěte lze uložit žalovanému náhradu nákladů jen za tu část řízení, která se týká zjištění otcovství, a to 120 Kčs za jeden hlavní úkon.
(Stanovisko občanskoprávního kolegia nejvyššího soudu ze dne 24. dubna 1957,1 Ec 180/56.)
Ve věcech výživy a výchovy nezl. dítěte podle § 251 o. s. ř. jedná soud z úřední povinnosti (§ 247 o. s. ř.). Není vázán podněty účastníků nebo jiných osob ani pokud jde o výši výživného, ani pokud jde o dobu, od kdy má být výživné poskytováno (č. 127. 1953 Sbírky rozhodnutí čs. soudů). Řízení o výchově a výživě nezl. dětí je věcně osvobozeno od soudních poplatků [§ 9 a) zák. č. 173/1950 Sb., č. 59/1954 Sbírky rozhodnutí čs. soudů]. V řízení o výživě a výchově nezl. dítěte nemají účastníci proti sobě vzájemné postavení navrhovatelů a odpůrců v tom smyslu, jak předpokládá §§ 129 a násl. o. s. ř., a proto v tomto řízení nutno otázku nákladů posuzovat podle § 127 o. s. ř. a ne podle § 129 o. s. ř. (č. 89/1953 Sbírky rozhodnutí čs. soudů).
Tyto názory jsou již všeobecně uznávány a soudy se jimi řídí při rozhodování o výživě a výchově dětí jak podle ustanovení § 251 o. s. ř., tak při rozhodování podle § 32 zák. o právu rod., § 240 o. s. ř.
Spojení návrhu na úhradu osobních potřeb nezl dítěte se žalobou na zjištění otcovství podle § 278 o. s. ř. má pak jen ten důsledek, že o výživném nezl. dítěte nerozhoduje soud opatrovnický, nýbrž soud, před kterým se projednává žaloba na zjištění otcovství. Jinak charakter řízení o výživném nezl. dítěte se nemění. I v této části řízení jsou účastníky oba rodiče a dítě, a to i tehdy, když na zjištění otcovství žaluje jen nezl. dítě. Ani soud rozhodující o zjištění otcovství není vázán, pokud jde o výši výžiyného a o dobu, od které se má výživné platit, návrhy účastníků a také věcné osvobození od soudních poplatků pro řízení o výživném platí i v tomto případě (č. 148/1953 Sbírky rozhodnutí čs. soudů, plenární rozhodnutí nejvyššího soudu Pis 5/56